Дефектолог – васпитач; Стручни сарадник – логопед

Дефектолог – васпитач; Стручни сарадник – логопед
Оглас важи од: 06.2.2019.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Дефектолог – васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са децом.

Стручни сарадник – логопед
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са децом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: хттп://www.мпн.гов.рс/wп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.

СТРУЧНА РАЗМЕНА СА ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Директор Предшколске установе „11. април“ Мирјана Секулић, са сарадницима у стручној посети вртићима на Косову и Метохији.

Посета је организована на обостранo и задовољство у циљу промовисања сарадње и размене искустава. Секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда, препознао је значај међусобне сарадње и дао сагласност и подршку за реализацију студијске посете предшколским установама на Косову и Метохији.
Током посете, директорка са сардницима је обишла ПУ „Пчелица Маја“, Ранилуг, Општина Косовска Каменица, ПУ „Сунце“, Липљани, Општина Грачаница и ПУ „Шарско лане“, Општина Штрпци. Директорка ПУ „11. април“ Мирјана Секулић, са директорима предшколских установа потписала је Меморандум о сарадњи, упознали једни друге са принципима и начелима васпитно образовног рада и актуелности из непосредне праксе. Деци и васпитачима, уручене су играчке, сликовнице и стручна литература, поклон деце и запослених наше Установе.
Председник општине Грачаница, Срђан Поповић позвао је представнике наше Установе у срдачну посету. Том приликом, истакао је да братимљењем њихове и наше предшколске установе показујемо бригу једних за друге.

КОНКУРС ЈАНУАР 2019

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42
Васпитач на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), на студијама у трајању од 3 године или више образовање.
Медицинска сестра васпитачна одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно, више образовање на коме је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста или средње образовање у наведеном занимању

Сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и
негу на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство 1 година у струци (доставити потврду). Уколико кандидат нема положен стручни испит послодавац ће одредити рок за полагање
испита.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају искључиво путем поште на
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад је српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, канди
дати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице није осуђивано на може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.

НАГРАДА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „СНЕЖНЕ ЧАРОЛИЈЕ“

Ликовна награда на манифестацији „Снежне чаролије“
На дечијем ликовном конкурсу који Градска управа града Београда и Прихватилиште за децу и омладину, традиционално организују у окиру манифестације „Снежне чаролије“, предшколац, Јана Штуловић из вртића „Лане“, освојила је другу награду за своју љупку и оригиналну креацију у категорији: Најлепша честитка са писмом Деда Мразу.
Овом ликовном конкурсу хуманитарног карактера, који сваке године у Градској скупштини, на аукцији дечијих радова, окупи велики број јавних личности, наша Установа придружила се од самог почетка, освојивши у петходном периоду бројне награде.
Честитамо Јани и њеним другарима из других вртића који су нас и ове године успешно представили на манифестацији „Снежне чаролије“.

„ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА“ – ДА НАМ БОЈЕ ЛЕПО СТОЈЕ

У петак 07. 12. 2018. у вртићу „Звездана прашина“ одржана је активност „Да нам боје лепо стоје“, за децу млађег вртићког узраста. Активност је укључивала и примену основа програмирања у раду са децом и употребу Bee-Bot робота који је служио као средство којим су деца решавала задатке. Циљ нам је био да се деца упознају како са основним, тако и са изведеним бојама кроз игру и употребу различитих дидактичких средстава које смо заједно израдили и оформили просторну целину под тим називом.
На крају активности у сарадњи са родитељима смо одржали активност у сали за физичко где су деца кроз покрет и игру применили знање које су стекли.

„СРЕЋКО“ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ДЕЦЕ СТАРИЈЕ ГРУПЕ

ПРВИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ХОРА „ШАРЕНЕ БОМБОНИЦЕ“

12. децембра у вртићу „Срећко“ , одржан је први новогодишњи концерт деце старије групе, односно хора „Шарене бомбонице“, како су они себи дали име. Репертоар је обухватао осам песама различитог жанра.Улазнице за овај концерт су биле специфичне – лично рађени новогодишњи украси и декорације посетилаца концерта!
СРЕЋНА НОВА!

„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ – РОДИТЕЉИ ГЛУМЦИ

Родитељи старије јаслене групе изненадили су децу у групи позоришном представом „Деда и репа“. У улози глумаца нашли су се родитељи али и старија браћа и сестре који похађају наш вртић. Уз подршку медицинских сестара васпитача, Ирене Радинковић и Далиборке Елезовић, осмишљена је сценографија, написан сценарио, подељене су улоге од глумаца, преко режисера до камермана. Маске и костиме креирали су и израдили родитељи са својом децом. Наратор приче била је другарица из групе, лутка Сунчица.
Окупљени у неформалном дружењу након представе приређено је још једно изненађење за децу. Стигао је Деда Мраз! И у овој улози нашао се један од родитеља.
Позоришна представа била je посебно искуство за децу, прилика да своје родитеље виде у другачијим улогама, а за нас одрасле доказ колико партнерство између медицинских сестара васпитача и родитеља може бити продуктивно, изнад свега на радост деце!
Реализовано 13.12.2018. године

ЗИМОВАЊЕ ДЕЦЕ НА ТАРИ У ДЕЦЕМБРУ

Децембар је деци поклонио снег и зимовање из снова. Весела дружина деце и васпитача, озарених лица, доживела је праву снежну, зимску чаролију. Деца су уживала у санкању, грудвању, такмичењу у ваљању грудви, правећи снежне скулптуре које су дорађивали рукавицама и правили Снешка Белића

ЛУТКЕФ – ПРВО МЕСТО ВРТИЋ „ЗВОНЧИЋИ“

Деца припремне предшколске групе (соба број 5) из вртића „Звончићи“, освојила су прво место на Луткарском едукативном фестивалу са представом „Мајка природа“. ЛУТКЕФ је организован 07.12.2018. године на Учитељском факултету у Београду – Катедра за српски језик, књижевност и методику наставе језика и књижевности.
Аутор представе је васпитачица Емина Владисављевић, реализатори деца преипремне предшколске групе и васпитачи Јелена Јовановић Мијаиловић, Ивана Терзић, Тамара Перишић и Ирена Калиманов.
Честитамо и захваљујемо се деци, васпитачима и родитељима на сарадњи!

„СРНА“ -РАСАДНИК

Сарадња са родитељима – Расадник

У уторак, 20. новембра 2018., децу средње групе посетила је мајка С. Б. и донела расаде зелене салате како би употпунила тему „Здрава храна“ која је реализована у овој групи претходних дана. Уз фотографије и реална средства (воће и поврће) мајка је деци објаснила шта је расад, чему он служи и како га садимо. Затим су деца имала прилику да у малим групама направе расаднике садећи расаде зелене салате и заливајући их.
Након активности садње, деца су добила бојанке у складу са реализованом темом.

„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ – ЧАЈАНКА

„Чајанка“ у јаслицама „Драган Лаковић“
Деца свет упознају путем различитих чула. Мултисензорне информације које примају заједнички пружају комплетан доживљај. При сипању чаја у шољу деца виде млаз лагано обојене течности која се пуши, чују звук претакања, шаком осећају како шоља постаје све топлија, у ваздуху могу да намиришу препознатљив мирис, а током првог гутљаја и укус, односно, арому чаја.
Чајеви су напици са мноштво лековитих својстава које уобичајено пијемо када смо болесни. Али, чајеви су много више од тога. Ритуал припреме и испијање чајева у многим земљама света, посебно у земљама постојбинама чаја, су посебни тренуци који окупљају породице и пријатеље.
Ове чаробне тренутке поделили су деца, родитељи и запослени у јаслицама „Драган Лаковић“, пружајући деци искуство препознавања мириса биљка и воћа од којих се справљају чајеви у интерактивном кутку у холу, где су родитељи доносили кесице чаја, уз визуелну илустрацију биљке или воћа чаја коју су донели у кутак, а потом смо их заједнички увели и у свет чула укуса кроз „Чајанку“ која је одржана у свим старијим јасленим групама, 27.11.2018. године.
Пажљиво је изабран прибор у којем се служио чај. Настојали смо да то буде посебно искуство децу, односно да чај буде послужен у што реалнијим предметима – керамичке шољице и тацне, чајници, или сетови за чај посебно дизајниран за децу. Са децом смо заједнички припремали чај користећи и уобичајени прибор и материјале од којих се припрема чај (цедиљке за лимун, цедиљке за чај у рефузи) и уживали у опуштеним тренуцима и разговору.

„ИСТОК“- КРЕИРАЊЕ СРЕДИНЕ ЗА

Дана 14.11 и 15.11.год. у вртићу „Исток“ васпитачи средње групе су заједно са децом и родитељима организовали радионицу у којој су радили на креирању средине за игру и учење. Радионице су организоване у поподневим активностима, а због боље организације и реализације активности, родитељи су били подељени у радне групе. Родитељи су заједно са децом уређивали центар кухиње, центар облачења и костимирања (центар улога) , центар фризера…
Деца су уживала у радионицама заједно са својим васпитачима и родитељима.

ОКРУГЛИ СТО „КОЛИКО СМО СПРЕМНИ ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ“

Предшколска установа „11.април“, била је организатор округлог стола „Колико смо спремни за дигиталне промене у образовању“ који је одржан у уторак 27. новембра 2018. године у вртићу “Бисер”. Округли сто је организован у оквиру пројекта мобилности “Знање за будућност” – подршка развоју дигиталних компетенција код деце и запослених који се у Установи реализује од децембра 2017. године у оквиру Еразмус+ програма образовања.
Округли сто окупио је стручњаке и практичаре који су у свом досадашњем раду стекли значајна искуства у овој области и заинтересовани су да се додатно усавршавају. Присустовало је преко 70 учесника – запослени у предшколским установа Београда и Србије, представници других образовних установа (основне, специјалне школе..) и завода, родитељи, представници локалне заједнице, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, невладиног сектора…
Директорка предшколске установе „11.април“ је истакла да предшколско образовање мора да прати потребе савремног друштва и да је дигитализација несумљиво једна од њих. Запослени у установи „11.април“ препознали су значај ове теме и заузели проактиван однос планирајући и спроводећи активности које доприносе увођењу промена у овој области рада.


Душица Чолаковић, координаторка пројекта мобилности „Знање за будућност“ – подршка развоју дигиталних компетенција код запослених и деце представила је како су текле припреме предлога пројекта, циљеве пројекте, реализоване активности. У плану је даље улагање у људске и техничке ресурсе, оснаживање васпитача за примену основа програмирања у раду са децом, коришћење програма и апиакација за сарадњу и стручно усавршавање, израда правилника о коришењу дигиталних технологија…
Др Добринка Кузмановић, доценткиња на Факултету за медије и комуникацију представила је резултате истраживања „Деца у дигиталном свету“ које је спроведено током априла и маја ове године у пет градова Србије (Нови Сад, Нови Београд, Ужице, Крагујевац и Ужице). Резултати показују да деца на све ранијем узрасту почињу да користе дигиталне уређаје, и то пре свега таблет и паметни телефон без активног посредовања одраслих. Забрињавајући податак је чињеница да деца углавном пасивно користе дигиталне уређаје. Више од две трећине васпитача и половина наставника који су учествовали у истраживању сматра да им је потребан професионални развој у домену ИКТ-а.

Детаљније

ОКРУГЛИ СТО „КОЛИКО СМО СПРЕМНИ ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ“

Поштовани,

Са великим задовољством Вас позивамо на округли сто “Колико смо спремни за дигиталне промене у образовању”. Конференција ће бити одржана у уторак 27. новембра 2018. године у вртићу “Бисер”, Ул. Омладинских бригада 106, са почетком у 11 часова.
Округли сто организујемо у оквиру пројекта мобилности “Знање за будућност” – подршка развоју дигиталних компетенција код деце и запослених“, који се у нашој Установи реализује од децембра 2017. године у оквиру Еразмус+ програма.
Округли сто ће окупити стручњаке и практичаре који су у свом досадашњем раду стекли значајна искуства у овој области. Позивамо Вас да заједнички учествујемо и разменимо искуства и дилеме у области дигитализације васпитно-образовних установа, сагледамо актуелно стање, идентификујемо изазове, могућности и смернице за даље увођење ИКТ-а у образовне институције али и отворимо нова питања о могућностима и ризицима употребе дигиталних технологија у образовним институцијама.
Програм рада:
10.45 – 11.00 – Окупљање учесника
11.00 – 11.10 – Поздравна реч директора ПУ „11.април“ Нови Београд Мирјане Секулић
11.10 – 11.20 – Представљање пројекта „Знање за будућност“
11.20 – 12.30 – Уводна излагања
Др Добринка Кузмановић (Факултет за медије и комуникацију)
Др Мирослава Ристић (Учитељски факултет)
Катарина Алексић (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) – очекује се потврда учешћа
Наташа Врапчевић (Предшколска установа “Наша радост” Суботица)
Весна Златаревић (Центар за интерактивну педагогију)
Александар Борисављевић (Центар за образовне технологије Западни Балкан)
Наташа Анђелковић (Предшколска установа „11.април“)
12.30- 13.15 – Дискусија, модератор Наташа Радојевић
13.15 – Коктел

Молимо Вас да нам потврдите своје учешће на округлом столу попуњавањем пријавног формулара овде до петка 23. новембра 2018.
Унапред Вам се захваљујемо и надамо успешној сарадњи.

С поштовањем,

Мирјана Секулић
Директор ПУ „11.април“ Нови Београд

„ЧИГРА“ – ЗДРАВА ХРАНА

Вртић „ Чигра“

У старијој вртићкој групи, обрађивали смо тему „Здрава храна“ и њен значај.
Почели смо од исхране, значају здраве хране и неопходности здравог начина живота. Тако смо дошли до воћа и поврћа као највећег извора витамина и минерала. Деца су доносила воће и поврће које смо прво класификовали и именовали. Потом смо завезаних очију одређивали чула укуса. Гледали смо слику језика пошто нам он помаже да одредимо укус и видели где су места за одређивање укуса за слатко, кисело, љуто, горко и слано.
Затим смо спремали шарену салату за зиму и све то ређали у теглице и налили водом и сирћетом. Остатак смо у сласт појели. Све то смо зачинили ликовном активношћу где смо то и сликовито приказали.

„СРНА“ – ПРИМЕНА РОБОТА У РАДУ СА ДЕЦОМ

Примена Бибот робота у раду са децом

У понедељак, 19.11.2018., реализована је активност са предшколском групом, уз употребу Бибот робота, а у циљу развоја рачунарског размишљања на раном узрасту.
Коришћење Бибот робота употпунило је активност обраде књижевног текста „Веома гладна гусеница“, Ерика Карла. У уводном делу активности, деци је прочитана прича „Веома гладна гусеница“, уз коришћење фотографија, а са акцентом на храну коју је гусеница појела и њен тачан редослед. Након тога, деца су помоћу Бибот робота сакупљала храну оним редоследом којим ју је гусеница конзумирала, при чему су пратила одговарајући алгоритам.
Активност је завршена илустрацијом лептира, у складу са крајем приче.

„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА

Мајсторска радионица у јаслицама „Драган Лаковић“
Непосредно животно искуство је веома важно у развоју детета. Зато је свако реално искуство са средином прилика да се дете подстакне на практичну активност, да манипулише предметима и алатима и увиђа како се одвијају неки процеси. За децу су то вредне прилике и доживљаји у којима се се осећају веома важним.
Једна мала поправка намештаја била је посебан доживљај за децу. Окупљени око чика Дулета вешто су баратали алатом и закуцавали ексерчиће. Свако је имао прилику да помогне чика Дулету да поправи намештај. Помоћ и надзор при манипулисању реалним прибором деци су брижљиво осигурали чика Дуле и медицинска сестра васпитач.
По поправци намештаја мајсторска радионица се није затворила. Током остатка дана деца су поправљала аутомобиле, колица за бебе и опонашале све радње током поправке намештаја. Ово је био дан када су све друге играчке „пале у заборав“ јер се деца нису одвајала од мајсторског алата.
Реализовано дана 15.11.2018. године.

„ЛАНЕ“ – СРПСКА ПРЕДАЊА И ОБИЧАЈИ

У вртићу „Лане“, деца из средње групе, заједно са својим васпитачима, у оквиру теме “ Српска предања и обичаји – гастрономија“ су имала бројне активности о : воћу, поврћу, начинима припреме разних јела и производа.
То је био повод да укључимо и породицу у обраду наше теме, па смо замолили маме и баке да нам напишу по један рецепт за ручак или неки слаткиш.
Када смо добили богат материјал рецепата, формирали смо Збирку, и назвали је „Српски кувар“.
Изложили смо га на Сајму књига нашег вртића са осталим великим делима наших другара.

„ВРАБАЦ“ – УЧИМО ДА БРОЈИМО

Деца старије вртићке групе вртића “Врабац“, ухватила су се у коштац са бројевима. Страха од бројева и бројања нема, јер то раде на веома занимљив начин, захваљујући васпитачицама Тањи, Љубици и Маријани.

„ИСТОК“ ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ

Дана 05.11.2018.год. предшколска група вртића „Исток“ ишла је у посету библиотеци „Владан Десница“ у Сава центру. Деца су се у библиотеци упознала са библиотекарима, разгледала књиге,слушала приче и басне уз помоћ апликација, гледала и уживала у представи „Позориште сенки“. Такође библиотекари су организовали радионице са децом као и оригами технику-савијање папира и илустровали причу.

РЕАЛИЗОВАНЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ“

Радионице са васпитачима на тему „Подстицање развоја рачунарског размишљања у раду са предшколском децом“ одржане су у вртићу „Бисер“ 25.октобра. Радионицима је присуствовало 18 васпитача из 7 објеката установе, а водиле су их васпитачи који су похађали курс о основама програмирања у раду са децом.
У уводном делу, присутни васпитачи имали су прилику да се упознају са појмом и концептима рачунарског размишљања. У првом блоку радионица представљене су активности без употребе технологије којима се подстиче развој рачунарског размишљања код деце. Други блок радионица био је посвећен активностима у дигиталном графичком окружењу. У последњем блоку, присутни васпитачи практично су провежбавали активности и игре са роботом Би-ботом: Лавиринт, Пронађи пара, Прича по сликама, сакупи воће/поврће…
На крају радионица, тимовима из свих седам објекта из којих су присуствовали васпитачи уручени су Би ботови који ће се користити у даљем раду. Покренута је иницијатива да се оформи гугл група у коју ће се учланити присутни васпитачи и циљу размне идеја, предлога, исксутава, дилема у вези са развојем рачунарског размишљања код деце.

Дана 30. октобра у вртићу „Исток“ одржане су радионице на тему „Ка дигиталним променама“ са стручним сарадницима установе. Први блок радионица био је посвећен комптенцијама са акцентом на дигиталне, потом појмовима „blended learning“ (мешано учење) и „flipped classroom“ (изокренута учионица). Присутни стручни сарадници упознати су са програмима и апликацијама за сарадњу (padlet, trello…), потом су представљене могућности које пружа Google for Education. Други блок био је посвећен програмима за учење и стручно усавршавање (tes.com, edmodo…).
Радионице су биле припремљене у интерактивном програму са идејом да се учесници радионица касније могу враћати на понуђене садржаје (текстове, чланке, видео материјале, презентације…).
Радионице су реализовале стручне сараднице које су похађале курс „Руковође школом у пракси“.

Радионице на тему „Ка дигиталним променама“ за руководиоце вртића одржане су у у среду 7.новембра у вртићу „Исток“. У првом делу, присутни су се подсетили предавања „Дигиталне иновације у образовању“ које је у установи одржано у септембру 2018. Потом је на нивоу мањих група анализирано актуелно стање уз каснију дискусију на нивоу целе групе. Разговарано је у којим ситуацијама и за обављање којих послова руководиоци користите дигиталну технологију, у којој мери дигитална технологија помаже или одмаже у обављању послова руководиоца, са којим тешкоћама у коришћењу ИКТ-а се суочавају и како их превазилазе, са ким се консултују, како би ИКТ могле да унапреде руковођење … У наставку је дискутовано о компетенцијама васпитача за коришћење ИКТ-а. Други блок је започет вежбом „Вртић бинго“ у којој је требало применити ИКТ за решавање практичних проблема. Даље у наставку су представљени програми и апликације за комуникацију и сарадњу уз практично провежбавање истих. Одгледани су видео материјали са примерима добре праксе руковођења установом уз употребу ИКТ-а.
Радионице су реализовале стручне сараднице које су похађале курс „Руковође школом у пракси“.

АКТИВНОСТИ НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ

Дан у природи
Ведро и сунчано време, које ове године није посустало ни пред првим данима новембра, измамило је у природу и децу и васпитаче Предшколске установе „11. Април“. Предшколци из свих вртића наше Установе провели су већи део дана у четвртак и петак (1.и 2.11.2018.) на Ади Циганлији, уживајући у свежем ваздуху и јесењем амбијенту једног од најлепших београдсих паркова.
Широки, уређени простор излетишта и питоме шуме, пружио је безброј могућности за богатство активности у природи. Деца су учестовала у организованим спортским активностима под вођством великог броја тренера,сарадника наше Установе. Правиле су се и скулптуре од лишћа и грања, понеко је био инспирисан да јесењи пејзаж забележи и бојама на папиру, а најрадозналији су на излет кренули наоружани лупама, да би што боље истражили шта све крију плодови шуме и који лист припада ком стаблу.
Расположена и релаксирана, онако како само боравак у природи може да обнови и оплемени, деца су се са својим васпитачима, око 14:00 часова, вратила у вртиће. Док су у колони ишли ка паркираним аутобусима, један од предшколаца је гласно питао: „А када ћемо поново на Аду?“Детаљније

„ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА“ – ПОРУКЕ МИРА И СРЕЋЕ

Током протеклог месеца, одржана је активност у сарадњи са породицом под називом “Порука мира и среће“, за децу предшколског узраста. Подразумевала је развијање социјалних вештина и подстицање емпатије код деце, именовање, препознавање емоција код других људи на основу вербалне и невербалне комуникације. На основу дате активности ствара се позитивана клима у групи, и осећај јединства породице и вртића.
Као синтеза свега предходно усвојеног пустили смо на слободу беле голубове као универзалне симболе мира.

„ЛАНЕ“ ДЕЦА СПРЕМАЈУ ЗИМНИЦУ

ТОКОМ МЕСЕЦА ОКТОБРА, У ВРТИЋУ „ЛАНЕ“, ДЕЦА ИЗ СТАРИЈЕ ГРУПЕ II СУ БИЛА ВРЕДНА.
СПРЕМИЛА СУ ЗИМНИЦУ СА СВОЈИМ ВАСПИТАЧИМА. ВОЋЕ И ПОВРЋЕ СУ ОПРАЛИ И КУВАЛИ НА СТАРОМ ШПОРЕТУ КАО НАШЕ БАКЕ.
ЗИМНИЦУ СУ ОДЛОЖИЛИ У СТАРИ КРЕДЕНАЦ И САДА УЖИВАЈУ У ЈЕСЕЊИМ ИГРАМА.

„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ ИГРЕ УЛОГА У ЈАСЛИЦАМА

Играње улога је веома значајно за развој детета. Захваљујући њима, дете постепено учи да разуме како је то бити неко други, да разуме шта други људи мисле, осећају, шта намеравају да учине и слично.

У играма улога, деца улазе у замишљене ситуације, прерађују радње на имагинарном плану, могу да се стављају у улоге хероја, злих или добрих карактера који су познати из књига или медија или у ликове из свакодневног живота.

Најављена посета стоматолога била је прилика да припремимо децу за планирани систематски преглед, да кроз игре улога превазиђу евентуални страх.

Медицинске сестре васпитачи старије јаслене групе Ирена Радинковић и Далиборка Елезовић, позвале су родитеље да децу обуку у беле мајице, да их у породичном окружењу уведу у планирано дешавање у јаслицама, у улоге доктора. Активну партиципацију у припремама и игри имала је и маме детета Л.В.П., стоматолога по професији, која је 01.11.2018. године, у преподневним часовима, реализовала здравствено васпитну активност у групи у којој је, играјући се са децом, приближила деци како изгледа један стоматолошки преглед.

„СРНА“ ЕКОЛОШКА АКЦИЈА „ЗЕЛЕНЕ МИСЛИ“

У петак, 26. октобра, у вртићу „Срна“ организована је еколошка акција чишћења и уређивања дворишта и атријума под називом „Зелене мисли“. Акција је организована у сарадњи са родитељима, а у њој су учествовале све узрасне групе.
Циљ акције било је подизање еколошке свести код деце и родитеља, као и упућивање на међусобну сарадњу вртића и породице.
Акција је реализована кроз различите облике активности: сакупљање лишћа у дворишту и атријуму, сађење биљних култура у дворишту, заливање биљака у дворишту и атријуму, чишћење прилаза вртићу…
Након одржане акције креирани су панои са фотографијама и дечјим изјавама („зелене мисли“), при чему су деца изнела своје виђење начина за очување природе. На овај начин су и родитељи који нису били у могућности да се укључе у акцију имали прилике да се визуелно информишу о томе како је акција протекла.

„ЧУПЕРАК“ ЈЕСЕЊЕ ДРВО

У вртићу „Чуперак“, у средњој групи 1, одржана је активност из методике ликовног васпитања (прављење скулптуре на тему: „Јесење дрво“) у корелацији са методиком развоја говора (тема: Јесење речи). Вежбали смо и моторику шаке, кроз конструисање (са ролнама-уклапалицама), провлачење (вунице, папирног лишћа) и распоређивали смо тежину равномерно, правећи равнотежу, трудећи се да дрво остане у усправном положају.

ПРЕДШКОЛЦИ У БЕОГРАДСКОЈ ФИЛХАРМОНИЈИ

У периоду од 16. до 19. октобра 2018. године, предшколци из свих вртића наше Установе имали су прилику да посете Београдску филхармонију и присуствују концерту „Карневал животиња“, Камија Сен-Санса.
Наступ оркерстра, кога је кроз овај узбудљиви музички сафари, водио млади немачки диригент, Феликс Миденбергер, био је у потпуности прилагођен деци предшколског узраста.
Између нумера, водитељи програма помагали су деци да, кроз загонетне најаве и рецитације, погоде која ће следећа животиња бити музички дочарана у духовитој Сен-Сансовој свити.
Велику пажњу деце изазвале су и изузетно живописне и ефектне фотографије животиња у природном окружењу, које су се смењивале на видео биму, док је оркерстар свирао.
Предшколци су се са концерта вратили у вртиће пуни утисака, које су пренели на папир, представљајући оловкама и бојицаама све што су током посете филхармонији доживели.

„ЧИГРА“ – ТРАДИЦИЈА

У оквиру „Дана Европске баштине“, у вртићу „Чигра“, старија група обрађивала је тему „Традиција“. Разговарали смо шта је то традиција, народне игре, обрађивали смо: „Дуње ранке“, „Ја посејах лубенице“, „Зелени се јагода“.
Гледајући слике, видели смо да се народне игре играју у ношњи. Научили смо шта све сачињава ношњу, именовали делове ношње и видели да се ношње разликују по Србији.
Проширили смо фонд речи посело, јелек, шајкача, опанци и научили како су се људи некад дружили и проводили време.
Све то смо уоквири новим кореографијама и сарадњу са породицом. Родитељи једне девојчице су нам били у посети – фолклористи у ношњи Шумадије.
Они су нам показали основне кораке, именовали делове ношње, правили фризуре- плетенице и учили наше кореографије.

„ЗВОНЧИЋИ“ – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Дана 23.10.2018. године одржана је угледна активност у вртићу „Звончићи“ у млађој групи. Тема активности је „Воће и поврће“, а област васпитно-образовног рада је Методика упознавања околине. Деца су кроз низ постављених задатака развијала фину моторику.
Након уводног дела у коме су деца „брала, садила и скупљала воће и поврће“, организована је подела деце у групе. Прва група деце је имала задатак да на дрво каче воће које расте на њему. Друга група деце је имала задатак да окаче на уже поврће које расте изнад земље. Трећа група је садила поврће које расте у земљи, а четврта група деце је са хватаљкама класификовала воће и поврће. На крају активности деца су отискивала плодове јесени.

„СУНЦЕ“ -ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ

Михољско лето, радује нас температурама, бојама, мирисима… ми га користимо да заједно прошетамо нашим крајем. Традиционална карневалска шетња деце, родитеља, бака, дека… одржана је у уторак, 16.октобра.
Можда сте нас и срели, али нас нисте препознали, у сусрет једном од најзнaчајнијих културних догађаја у октобру, Сајму књига, под слоганом Радост читања, закорачили смо у свет бајки. Тако сте на шеталишту Лазаро Карденаса могли срести Црвенкапу, вука, Снежану, витеза, принцезу, Петра Пана, Малу сирену, Алису, зеца и још много маштовитих ликова из бајки.

„ШЕЋЕРКО“ -ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

У јаслицама „Шећерко“ 17.10.2018. год .одржана је угледна активност са темом „Игре без граница“. Активност је реализована са старијим групама. У дворишту вртића деца су се упознавала са природним материјалима, шушкала и сакупљала лишће, опипавала, разврставала, уочавала и именовала јесење плодове. Родитељи су активно учествовали у прикупљању материјала за активност.

„СУНЦЕ“ – СПОРТСКИ ДАН

У петак, 12. октобра у вртићу „Сунце“ одржан је спортски дан, временски услови и организација игара у дворишту вртића заснована на концепту слободног кретања свих учесника у оквиру дворишта вртића, пружила је могућност свим учесницима да се опробају у различитим играма, негују такмичарски дух, сарађују, друже. Успешној реализацији и пријатном дружењу допринела су деца свих вртићких група, васпитачи, родитељи као активни учесници у активностима и деца – гости, ученици четвртог разреда ОШ „Бранко Радичевић“.

„ВРАБАЦ“ – ИЗЛЕТ БАБИНА РЕКА

Петак, 4.10.2018. године, деца вртића „Врабац“ провела су на занимљивом излету. Обишла су језеро Очага и уживали у предивном призору – гејзиру. Посетила су и етно-село Бабина река, где су уживала у природним лепотама и ручалa у необичном ресторану. Као шлаг на торти дошла је музича анимација у дивном парку у Аранђеловцу. Радујемо се новим излетима и даљем упознавању са богатством и лепотама Србије.

„МАЈА“ – ПОСЕТА ПИЈАЦИ

Од вртића до пијаце, упознајемо… здраву храну, медене производе, воће и поврће.