ВОДИЧ КРОЗ АДАПТАЦИЈУ

ЧИГРА – ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ

КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД 4 ГОДИНЕ ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ

Предшколска установа „11. април“,Народних хероја бр. 12а, Нови Београд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЈК 03/2019

За прикупљање понуда за реализацију специјализованих курсева за децу предшколског узраста за радну 2019/2020. годину у периоду 01.10. 2019. до 30. Јун, 2020. године и то:

• за реализацију курса енглеског језика за децу узраста од 4 године до поласка у школу

Понуде могу поднети сви заинтересовани понуђачи регистровани за одговарајућу врсту делатности.
Курсеви ће се организовати у објектима Предшколске установе у простору који задовољава услове из Правилника о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (Сл. гласник РС 61/2012.) у времену које ће се уговорити. Курсеве ће финансирати родитељи – корисници услуга.
Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени Конкурсном документацијом коју заинтересовани могу преузети у року од 7 дана од дана објављивања конкурса у просторијама Установе ул. Народних хероја 12а, Н. Београд,од 09:00 до 15:00 часова или захтевом на e-mail:javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs
Уз понуду заинтересовани понуђач је дужан да приложи Програм за реализацију курса који ће се остваривати у Установи , као и доказе о искуству у раду са предшколским установама.
Понуде се достављају у року од 7 дана од дана објављивања конкурса, лично или препорученом поштом у затвореној коверти са назнаком: “За конкурс за остваривање специјализованог курса за енглески језик – не отварати“ на адресу П.У. „11. април“ ул. Народних хероја 12а, Нови Београд.
На полеђини коверте уписују се назив , адреса и бр. телефона понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Установе најкасније последњег дана наведеног рока, до 15:00 часова.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Комисија Установе ће у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели уговора писмено обавестити све учеснике јавног конкурса.
Сва додатна обавештења могу се добити сваког радног дана до 15 часова на бр. телефона: 2063-042 . Е-mail aдреса: javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs .

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће се потписивање Уговора о дневном боравку детета у предшколској установи, са родитељима деце примљене по конкурсу, реализовати у периоду од 26.08.- 06.09.2019. године у вртићима у које су деца примљена.
Уколико до наведеног рока не потпишете уговор, сматраће се да сте одустали од уписа детета у вртић. У овом периоду, реализоваће се и потписивање анекса уговора са родитељима деце која су већ уписана у наше вртиће. Молимо вас да измирите своја дуговања према Установи до наведеног рока.

Пријем родитеља је сваке друге среде у месецу од 08-16 часова, почев од јула месеца 2019. године, од 10.07.2019.год.), у просторијама Централне уписне комисије (Ул. Народних хероја 12а, први спрат, канцеларија 3), по следећим пословима:
-Пријем накнадних захтева за упис деце у вртић,
-Допуна документације и молбе.
С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „11. април“, Нови Београд

13. ШАХОВСКИ ТУРНИР НОВОБЕОГРАДСКИХ ПРЕДШКОЛАЦА

13. јун 2019. године, Предшколска установа „11. април“ – Вртић „Сунце“ – Нови Београд
Предшколска установа „11. април“ са Новог Београда организовала је у четвртак, 13. јуна 2019. године, у просторијама вртића „Сунце“, 13. Шаховски турнир новобеоградских предшколаца. „Шах је права чаролија“, химна турнира коју је интонирао дичији хор ПУ „11. април“ означила је почетак свечаног отварања. Младим шахистима, родитељима, васпитачима обратили су се Мирјана Секулић, директор ПУ „11. април“ и Небојша Баралић, главни судија турнира.Такмичило се 29 екипа, углавном са Новом Београда. Гостујућа екипа је била са Вождовца, из ПУ „Чика Јова Змај“. По пропозицијама, играло се 5 кола по швајцарском систему са темпом игре од 10 минута за целу партију.
Прво место је припало вртићу „Сунцокрет“, који је освојио свих 10 меч бодова и 8,5 поена. Друго место са 9 меч бодова и 8 пеона освојила је екипа вртића „Зека“, а треће место, са 7 освојених меч бодова 7 поена, екипа вртића „Ластавица“.Судијски посао успешно су обавили међународне судије Небојша Баралић, Петар Катанић Вујић, Бранка Вујић Катанић, ФИДЕ судије Владица Андрејић и Раде Гољовић и судије Милан Татишић и Марија Ковачевић.
текст приредио: Небојша Баралић


Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да након објављивања прелиминарних спискова примљене деце у понедељак 27.05.2019. године од 12 часова почиње жалбени рок у трајању од 8 (осам) радних дана од 27.05.2019. године закључно са 05.06.2019. године.

Рад Централне уписне комисије ПУ „11. април“ у току жалбеног рока 27.05. – 05.06.2019. године је од 09 – 16 часова, Управа ПУ „11. април“, Народних хероја 12а, канцеларија 5.

С поштовањем,
Централна уписна комисија

„ЗВОНЧИЋИ“ – УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА

Деца старијих јаслених група из вртића ,,Звончићи“, су у пратњи васпитача присуствовала уметничкој радионици ,,ДиА музичког центра“ из Београда.
Активност је одржана у холу вртића ,,Сунце“, а радионицу су организовали професори музике Ана Урбан Митић, Драгана Зоричић и Софија Контрин. Звуке и музику клавира и виолине, деца су пратила музичким звечкама (јаја – звечке). Деца и одрасли заједнички су извели песме ,,Висибаба мала“, ,,Пролећно коло“, и ,, Деца су украс света“. У креативмом делу радионице организовано је цртање цвећа и прављење ветрењача од папира.
Деца су уживала у програму уз активно учествовање у свим сегментима радионице. Поред музичког доживљаја, деца су упознала и своје непосредно окружење и вртић „Сунце“.

„ШВРЋА“ – СВЕТ ИНСЕКАТА

Деца из Шврће истражују свет инсеката

Средња група вртића „Шврћа“, са васчитачима Данијелом Ђорђевић и Горданом Милошевић Делић, у току маја је истраживала инсекте кроз разговор, фотографије, истраживање, игру. Деца су научила да разликују впрепознају и именују поједине врсте инсеката, научили су зашто су инсекти важни, имали су прилику да их непосредно проучавају кроз истраживачке активности, и стекли су позитиван однос према њима.
Као завршна активност овог узбудљивог истраживања била је радионица деце и родитеља и израда инсеката од рециклираног материјала, када је настао и групни рад „Инсекти око нас“.

„БИСЕР“ РАДИОНИЦА РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА

Радионица која је имала за циљ да деца испробавају, прихватају и у свакодневним ситуацијама и активностима примењују просоцијално понашање.
Уз помоћ лутке Мирка, говорило се о значењу речи ПРАВИЛО , а затим су у игри вођене маште деца дала своје одговоре на питања шта је мир и шта за њих значи-помирити се.
Применом драмског метода деца су се активно укључила у причање приче „Мали бели зец који је желео да живи у миру“ и упознали технике решавања конфликата.
Деца су награђена пригодним дипломама за учешће у радионици.

ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ ИЗ ПРИХВАТИЛИШТА

Дружење са децом из Прихватилишта деце Београда поводом Међународног дана породице 15.05.2019. године. Деца мале школе вртића „Врабац“

КОНКУРС ОД 08.05.2019. ГОД. – НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглас важи од: 08.5.2019.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста, више образовање или средње образовање медицинска сестра васпитач.

Сарадник-медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и негу, на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство и година у струци.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://њњњ.мпн.гов.рс/њп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко поште на наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, потврду о радном искуству у струци за радно место сарадник-медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу. Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење..

ДЕЧЈЕ ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

Предшколци из вртића „Чигра“ учествовали су на манифестацији: „Дечје Васкршње чаролије 1999. – 2019.“, у Конаку књегиње Љубице 24. априла. Деца су осликавала и украшавала јаја, уживала у дружењу. Наредног дана, присуствовала су изложби радова у галерији РТС-а.

ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА – ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА

У среду, 23. априла у вртићу „Звездана прашина“, у млађој групи, одржане су активности у оквиру пројекта „Европске недеље програмирања у предшколским установама Србије“, који реализује Центар за образовне технологије за Западни Балкан у сарадњи са три предшколске установе и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
На основу приручника „Игре за развој рачунарског размишљања са децом предшколског узраста без употребе технологије“ који је приредила наша колегиница Наташа Анђелковић, организовали смо активности са децом и родитељима у сарадњи са родитељем А. П. Организовали смо три игре којима се развија рачунарско размишљање код деце предшколског узраста. Прва игра је била „Представи се и покажи“, друга „Бим, бам, биди“, трећа игра „Најачи смо заједно“, док су у четвртој активности учествовали и други родитељи где смо користили различита средства.Сва средства која су коришћена током активности су израђена у сарадњи са децом и на основу њихових интересовања.
Родитеље смо упознали са Bee-Bot роботом и позвали их да заједно са нама стигну до циља. Деца су активно учествовала и показала здрав такмичарски дух и спремност за сарадњу.

ОСМЕХОМ КРОЗ ИГРУ ДО РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

У оквиру Априлских дана, у дворишту вртића „Зека“, одржане су активности на тему: „Осмехом кроз игру до радости дружења“. Циљ ових активности био је дружење, игра и креативна сарадња деце различитих узраста. На отвореном простору, заједно са родитељима, гостима и васпитачима, деца су уживала у кооперативним и традиционалним играма, организованим полигонима (линијским, са два старта) и дидактичким играма направљеним од рециклажног материјала. Деца су у складу са својим интересовањима прилазила различитим пунктовима са разноликим активностима и кроз истраживање и експериментисање, музику и покрет, доживели задовољство и радост у постизању заједничких циљева.

„ЗЕКА“ – ОСМЕХОМ КРОЗ ИГРУ ДО РАДОСТИ ДРУЖЕЊА

У оквиру априлских дана, 17.04.2019.год. у јаслама вртића „Зека“ одржане су активности на тему „Осмехом кроз игру до радости дружења“ у којима је истакнут значај сензо-моторике на раном узрасту. Учествовале су све јаслене групе. Активност је започета заједничким покретним играма уз музику а потом су све групе имале своју мапу кретања. Млађа јаслена је у соби имала сензорни полигон од природних, вештачких и рециклираних материјала. Активност су даље наставили у сензорној соби упознајући се и истраживајући различите материјале и текстуре. Средња и старија јаслена група прелазе полигон у холу (стопе, кретање по линијама и школица) и потом настављају полигон у соби (повлачење на клупи рукама, провлачење испод обручева и трака са звончићима). У завршном делу активности деца су прошла кроз лавиринт, тражећи лоптице и излаз из лавиринта како би те лоптице бацањем налепили на траку. Активности су реализоване успешно на велико задовољство деце, васпитача и гостију који су их посматрали.

11. АТЛЕТСКИ МИТИНГ НОВОБЕОГРАДСКИХ ПРЕДШКОЛАЦА

Предшколска установа „11. април“ Нови Београд, у оквиру своје васпитно-образовне делатности, даје посебан значај развоју спорта и спортске културе код деце предшколског узраста. У оквиру Априлских дана Установе, у сарадњи са спортским клубовима САРС, КК „СУНЦЕ“ и ТК „АЗИЈА“ организован је ,,Атлетски митинг новобеоградских предшколаца“ 13.04.2019. год. у хали Мастер у Земуну. На спортској манифестацији такмичиле су се 32 екипе вртића које чини око 330 деце предшколског узраста. Такмичаре је бодрило 1000 навијача другара из вртића, родитеља и гостију.


Манифестација је отворена интонирањем химне Србије и свечаним дефилеом екипа вртића. Такмичење се одвијало у три дисциплине: Мини спринт и препоне, Скок у даљ збирно и Бацање копља. После полуфиналног дела кроз које су прошле све екипе, у финале се пласирало шест најбољих.
Прва три места освојила су деца из вртића „Маја“ (треће место), деца вртића „Срна“ (друго место), и деца вртића „Ластавица“ (прво место). Прве три екипе добиле су пехаре, а сва деца учесници медаље.

У ведрој атмосфери спортског духа, деца су приказивала оно што васпитачи са њима раде у активностима физичког васпитања. Манифестација је била прави приказ подршке здравом стилу живота и неговању спортског понашања код деце на најранијем узрасту, промовишући заједништво, љубав и радост као основне животне вредности.
Детаљније

РОЂЕНДАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11. АПРИЛ“ НОВИ БЕОГРАД

„Прихвати, подржи, пружи, придружи!“, ове године је мото целокупне манифестације „Априлски дани новобеоградских вртића“.

….„Свако дете, човек млади
Нешто добро зна да ради.
Прихвати га и подржи,
руке пружи и придружи!“….

Стиховима о толеранцији, 11. априла у 11:00 часова у вртићу „Тесла-наука за живот“, почела је рођенданска приредба наше предшколске установе.


Деца су водила одрасле кроз сценски програм, служећи се музиком, покретом, речју и мимиком у веселој и игроликој атмосфери. Показала су да врло добро разумеју значење појма толеранција и подсетила одрасле колико је важно прихватати и подржавати друге.

Традиционално, у оквиру Априлских дана новобеоградских вртића, презентована су дидактичка средства и играчке, креиране од стране васпитача и испробане у раду са децом током претходне године.

Манифестација „Априлски дани новобеоградских вртића“ траје до краја априла и обухвата радионице и активности са децом у вртићима на тему толеранције, предавања за родитеље и запослене, стручну размену и усавршавање, спортске активности и друге садржаје којима деца и одрасли окупљени под кровом „11. априла“ са радошћу обележавају месец у коме је рођена њихова предшколска установа.
Детаљније

„СРНА“ ПОСЕТА РАСАДНИКУ

ПОСЕТА РАСАДНИКУ „ICEBERG SALAT CENTAR“ – САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Дана 8. 4. 2019. деца средње групе вртића „Срна“ посетила су расадник „Iceberg salat centar“. У складу са месечном темом „Подржи природу“, циљ посете био је упознавање деце са начином садње, неге и узгоја биљака.
Децу је у расаднику дочекао аниматор – „деда Миле“. Он је са децом обишао поља, при чему су она имала прилику да виде како се салата гаји на отвореном пољу, а потом у пластеницима. Деца су имала прилику да виде и механизацију – трактор, приколице и остале уређаје за обрађивање земље.
Након обиласка поља, деца су обишла и радионицу у којој се салата пере и припрема након брања, а затим су се и сама опробала у садњи садница салате. На пољима за садњу дочекао их је аниматор Јабучило који је са децом разговарао о важности здраве исхране и витамина за њихов раст и развој.
Деца су се у вртић вратила пуна утисака и са еколошким бојанкама у рукама.

АПРИЛСКИ СПОРТСКИ ДАН У ВРТИЋУ „МАЈА“

09.04.2019. У вртићу „Маја“ одржан је спортски дан у оквиру априлских дана. Деца су се по узрасним групама такмичила у разним кооперативним и такмичарским играма.

„ЧИГРА“ ПРИЧЕ И ПЕСМЕ

У среду 13.3.2019. године у вртићу „Чигра“ одржане су угледне активности за све вртићке групе. Те активности настале су као логичан след активности које су реализоване од почетка школске године. Тема је била: „ Приче и песме наших аутора као мотив дечијег стваралаштва“. Кроз активности смо обухватили све методичке области: млађа група – методику физичког васпитања, средња 1 – методику упознавања околине, средња 2 – методику музичког васпитања, старија – методику почетних математичких појмова и предшколска – методику развоја говора. За мотивацију послужиле су нам песме и приче Љубивоја Ршумовића, Јована Јовановића Змаја и Бране Црнчевића. Ове активности су реализоване успешно на велико задовољство деце, васпитача и гостију који су их посматрали. Планирамо да нам до краја школске године акценат буде на дечијем стваралаштву.

„ЛЕПТИРИЋ“ СЕНЗОРНА СТАЗА У ХОЛУ ВРТИЋА

Хол вртића ,, Лептирић “ улепшан је сензорном стазом, којом деца на маштовит и креативан начин вежбају боје, облике, бројеве, моторику, слова и сналажење у простору.

НОВЕ НАДЕ ШАХА

На традиционалном, седмом по реду, шаховском турниру под називом „Нове наде шаха“, који је одржан у недељу, 7. 4. 2019., у Дому Војске Србије у Београду, учествовали су и наши предшколци.
Хор ПУ „11. април“ свечано је отворио овај 7. шаховски турнир „Шаховском химном“
Од укупно 12 предшколаца из различитих београдских вртића, из ПУ „11. април“, из вртића „Срна“, учешће је узело шесторо.
Шаховски турнир за предшколце био је ревијалног карактера, те су свима на крају подељене медаље и дипломе. Учесници су на поклон добили и магнетну шаховску таблу.

26. ДЕЧЈИ МАРАТОН У БЕО-ЗОО ВРТУ


И ове године, 26. ДЕЧИЈИ МАРАТОН одржан је у Бео-Зоо врту, 06.04.2019. год. где је после 23 године оборен рекорд у квалификационој групи од стране нашег другара ТАДИЈЕ МАРКОВИЋА из вртића ,,Драган Лаковићʻʻ.

Тадија је у 10. квалификационој групи, попут ветра, претрчао стазу око Слонаре дугу 230м за 35 секунди и тако успео да обори дугогодишњи рекорд, али срећа није била на његовој страни, те је у финалној трци прошао четврти.
Прва кроз циљ је прошла девојчица Анђелија Јовић из вртића ,,Дечији Гај“, Наш другар из вртића ,,СРНА“ УГЉЕША РАГАЧ је одмах после ње прошао кроз циљ и тако заузео друго место. Треће место је припало Страхињи Илић из вртића ,,Весељко“.

„ИСТОК“ ПРОЈЕКАТ ДИНО АВАНТУРА

ПРОЈЕКАТ ВРТИЋА „ИСТОК“

Дана 21.03.2019. године одржана је интерактивна активност на тему „Наша Дино авантура“,у којој су деца средњег узраста презентовала својим другарима из других вртићких група игре и активности везане за сазнања о диносаурусима. Деца су имала прилику да кроз мултимедијалну, ликовно – стваралачку, истраживачку активност прошире своја сазнања о томе шта је постојало на планети Земљи пре људи.

УСЛУГЕ – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

kd usluge tekuceg odrzavanja i popravke oprema za javnu bezbednost У 18-…

Poziv za podnoenje ponuda U 18-11

Продужење рока за подношење понуда- 03.05.2019

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ текуће. поп. и одрж. опр. за јавну безбедност

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ одр. опр.за ј.безб.

Продужење рока за подношење понуда- 30.04.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ опрема за јавну безбед.

ODLUKA O DODELI UGOVORA – У 18-11

захтев за заштиту права
одлука о додели уговора

решење

odluka o dodeli ugovora 1

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU U 18-11

ODLUKA O DODELI UGOVORA – Tekuće pop. i održ. op. za j. bezbednost

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „11. АПРИЛ“

Предшколска установа „11. април“, добитник је признања Ознака за школе и предшколске установе које додељује портал eTwinnig. Ова ознака се додељује организацијама које су препознате као предводници у области дигиталне праксе, праксе безбедности на интернету, иновативних и креативних педагошких приступа као и подстицању континуираног професионалног усавршавања запослених.

„ЛАНЕ“ КОЛАЖ АКТИВНОСТИ ЗАНИМАЊА

У вртићу „Лане“-старија група 2, дана 04.03.2019.године, гостовале су мајка и бака, и на врло занимљив и деци близак начин, представиле су своја занимања – фармацеут и биохемичар.
Деца су заједно са њима правила креме за руке и добила по једну крему на поклон. Показале су и објасниле како и због чега се узима крв. Како су активно учествовали у овој активности и сами су користили: туфере, пипете, епрувете… Добили су и савете како треба неговати кожу, одржавати хигијену и кроз здрав начин живота сачувати своје здравље.
С обзиром да се у групи бавимо упознавањем свога тела и важности здравља, нова стечена знања, употпуниће и оплеменити наш рад.

У млађу групу 2, вртића „Лане“, 13.03. 2019. године, у посету је дошла мајка нашег другара и представила своје занимање – доктор.
Кроз радионицу и имитативну игру, деца су сазнала шта све доктор лечи и прегледа: ухо, грло, око, рад срца, плућа… Деца су имала прилику да манипулишу са инструментима које доктор користи у свом раду: стетоскоп, отоскоп, огледалце…
Отворили смо „Докторску ординацију“ у нашој соби и били лекари, зубари, медицинске сестре.
Како је актуелна тема нашег вртића и наше групе „Моје тело“, овом активношћу употпунили смо већ стечена знања и оплеменили игру, рад и дружење.

Дана 13.03.2019. године, гост у старијој групи 2, вртића „Лане “, била је мама наше другарице и овом приликом представљала је своју професију- медицинска сестра.
На шаљив и деци интересантан начин, упознала је децу са својим послом у болници и укључила децу у припреме пацијената пред операцију, превијање и дезинфекцију ране, давање инфузије, попуњавање здравствене листе….
Деца су уживала у играма улога користећи праве инструменте и униформе.

У вртићу „Лане“, 19.03.2019. године, са нама је се дружила и играла, мама наше другарице из млађе групе 2 и представила своје занимање – психолог.
Заједно са њом, препознавали смо различите емоције, своје, али и наших другара, а највише смо се договарали како да савладамо онај најмање жељени – страх.
Кроз игру, причу и ликовне технике, насликали смо, а потом са сламчицама „одували“ своје страхове и доцртали им, залепили делове лица, осмехе, срца…
Тако смо их се заувек решили!
Било је забавно! Уживали смо!

„СРНА“ ПРЕУРЕЂИВАЊЕ ФИЗИЧКЕ СРЕДИНЕ

Преструктуирана средина за развој и учење. Ходници вртића „Срна“ доступни су деци и одраслима да кроз игру и покрет развијају моторичке и мисаоне способности.
Деца од раних јутарњих часова користе полигоне такмичећи се са својим родитељим.

„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ – ЖИВОТНО ПРАКТИЧНЕ АКТИВНОСТИ

Најбољи начин да се дете припрема за живот чине животно практичне активности. У складу са развојним и психолошким карактеристикама деце, ове активности претворили смо у игру јер кроз игру дете учи да ради.
Током фебруара, користећи реалне предмете и симболичке репрезенте, деца су усвајала правила постављања стола користећи пластичан прибор за обедовање (ножевe, виљушке, кашике, плитке и дубоке тањире, чаше и шоље, папирне салвете). Учила су и да замесе тесто користећи брашно и воду, а потом су у игри имали и прибор за израду колача и тестенине (дрвене оклагије, модле).
У активности „Моја прва лимунада“, користећи реалан материјал и прибор (лимун, коцке шећера, цедиљке за лимун) деца су научила како да самостално направе лимунаду.
Посебан доживљај у овим активностима била је директна партиципација родитеља.
Осим као директни учесници наших активности, родитељи су и индиректно, доношењем неопходног прибора и материјала за игру, обогатили садржај ових активности.
У сарадњи са родитељима активност су реализовале медицинске сестре васпитачи Гордана Виријевић и Далиборка Елезовић.
Активности са родитељима реализоване су 28. фебруара и 01. марта 2019. године.

„ТЕСЛА-НАУКА ЗА ЖИВОТ“ – ЉУБАВ

Како бисмо приближили животне вредности кроз радионице на тему „Љубав“ деца старије 2 васпитне групе су у протеклом периоду од различитих материјала на креативан начин путем маште, оживљавала срца и стварала приче о њима.
Циљ је био да прошире искуство доживљаја љубави и изграде вештине исказивања љубави кроз дељење са другима и брижност према њима.

„СРНА“ МАЛИ УМЕТНИЦИ – БАЛЕТ

У оквиру плана васпитно-образовног рада „Ја сам мали уметник“, у среду 13.2.2019., реализована је активност на тему „Балерине“ подстакнута гостовањем балетске представе „Лепотица и звер“. Деца су се у оквиру активности упознала са балетом као уметношћу, али и са сликама на којима је балерине представио уметник Едгар Дега.
По задатом шаблону деца су заједно са родитељима израдила мале балерине. Затим смо их у вртићу заједнички декорисали и са њима на занимљив начин и уз адекватну музику „заплесали“.
По узору на слике балерина Едгара Дегаа, деца су у завршном делу активности нацртала своје балерине уљаним пастелима.

„ПЧЕЛИЦА“ ЗАНИМАЊЕ СТОМАТОЛОГ

У вртићу „Пчелица“ у средњу јаслену групу дошла је у посету мајка стоматолог. Кроз игру представила је занимање стоматолог, деца су усвојила како се правилно перу зуби, разговарали о здравој исхрани и превенцији каријеса.

„ШВРЋА“ У „МАЛЦУ“

У фебруарском броју часописа „МАЛАЦ РАДОЗНАЛАЦ“ по други пут је објављен колаж фотографија дечјих радова мешовите групе вртића „Шврћа“.
Радови представљају креaтивни израз деце у приказивању зимских дешавања у нашој околини.