Централна Уписна Комисија тел: 2603-042; четвртак од 09-15 часова.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ (ПРИГОВОРА) НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ТРАЈЕ ОД 10.6. ДО 19.6.2024. ГОДИНЕ.

Централна уписна комисија је разматрала све захтеве за упис деце у ПУ „11. април“ који су поднети у периоду од 8.4. до 17.5.2024. године. Захтеви за упис разматрани су у периоду од 20.5. до 7.6.2024. године, а прелиминарни резултати истакнути су на интернет страници ПУ „11. април“ као и на улазним вратима објекта који је био први жељени вртић/јасле на захтеву за упис.

СПИСКОВИ :

БАЈКА

БАЛОНЧИЋИ

БАМБИ

БИСЕР

ВЕСНА

ВРАБАЦ

ДРАГАН ЛАКОВИЋ

ЂУРЂЕВАК

ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА

ЗВОНЧИЋИ

ЗЕКА

ИЗВОРЧИЋ

ИСКРИЦА

ИСТОК

ЛАНЕ

ЛАСТАВИЦА

ЛЕПТИРИЋ

ЉУБИЧИЦА

МАЈА

МАСЛАЧАК

МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН

НАША РАДОСТ

ПЕТЛИЋ

ПОЛЕТАРАЦ

ПЧЕЛИЦА

СЛАВУЈ

СРЕЋКО

СРНА

СУНЦЕ

СУНЦОКРЕТ

ТЕСЛА

ЧАРОЛИЈА

ЧИГРА

ЧУПЕРАК

ШВРЋА

ШЕЋЕРКО
Родитељи који нису задовољни одлуком Централне уписне комисије могу поднети жалбу у периоду од 10.06.2024. до 19.06.2024. године. Жалбе се подносе Централној уписној комисији на ОБРАСЦУ ЗА ЖАЛБЕ (линк за ОБРАЗАЦ ЖАЛБЕ У ПРИЛОГУ) који се шаље искључиво електронском поштом на адресу komisija@11april-nbgd.edu.rs.

Жалбе (приговори) примљене ван жалбеног рока неће бити разматране.

Захтеви (комплетна документација) који су поднети до 08.04.2024. године, односно у радној 2023/2024. години НИСУ ВАЖЕЋИ У РЕДОВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ!

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне 2024/2025. године биће разматрани у ревизијама уписа.

КОНКУРС

Уколико дете није примљено у неки од објеката до расписивања Конкурса за упис деце у предшколску установу за 2024/2025. годину, потребно је да се захтеви за упис деце поднесу (поново) у току трајања редовног конкурса за 2024/2025. године – од 08.04.2024. до 17.05.2024. године.

Одбијенице (Потврде за уписивање деце у верификоване приватне предшколске установе којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета од стране града Београда) престају да се издају почетком конкурса. О почетку издавања одбијеница по новим захтевима за упис из 2024/2025. бићете благовремено обавештени путем веб странице ПУ„11. април“.

Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима за упис који су прописани Законом.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2024/2025. години:

 • јасленим групама припадају деца рођена 2023. и 2022. године;
 • вртићким групама припадају деца рођена 2021, 2020. и 2019. године;
 • Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног објекта у други у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе захтев у редовном конкурсу уз обавезно навођење назива објекта који дете већ похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4ч)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико је неко дете из породице уписано у неки од објеката ПУ „11. април“ и похађа га у радној 2024/2025. години, потребно је да се наведу и његови подаци у обрасцу захтева за упис.

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и/или више деце из исте породице, потребно је да се на сваком појединачном захтеву назначи да се конкурише за више деце и да се наведу сви неопходни подаци.

ЖАЛБЕНИ РОК

Родитељи који нису задовољни одлуком Централне уписне комисије могу поднети жалбу у периоду од 10.06.2024. до 19.06.2024. године. Жалбе се подносе Централној уписној комисији на обрасцу за жалбе (линк) који се шаље електронском поштом на адресу komisija@11april-nbgd.edu.rs . Жалбе примљене ван жалбеног рока неће се разматрати.

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 17.05.2024. године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима Установе. Ревизија подразумева да се у току радне године сваки примљени и накнадно примљени а нереализовани захтев разматра најмање једном месечно, почев од септембра 2024. године до наредног конкурса 2025/2026. године. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања односно ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође, реалност је могући недостатак капацитета.

ОДБИЈЕНИЦЕ

Одбијеница, односно Потврда да дете није уписано у предшколску установу због недовољних капацитета издаје се на основу поднетог захтева за упис из редовног конкурса или на основу накнадног захтева за упис детета искључиво уколико нисмо успели да обезбедимо упис детета у неки од наших објеката.

Захтев за одбијеницу се подноси искључиво електронски, путем портала „еУправа“ (https://euprava.gov.rs/ => Грађани => Услуге => Породица => Одбијеница). Захтев за издавање одбијенице подноси се НАКОН добијања деловодног броја захтева за упис детета и надлежне особе (деловодни број захтева за упис је неопходно унети у образац за издавање одбијенице).

Одбијеница не може бити издата од стране Предшколске установе „11. април“ у случају да:

 1. је дете примљено у неки од наших вртића у конкурсу или у ревизији уписа;
 2. је дете тренутни корисник, односно уписано је у ПУ „11. април“;
 3. адреса пријаве пребивалишта детета није на територији општине Нови Београд;
 4. адреса родитеља – подносиоца захтева се не подудара са адресом у личној карти (неопходно је имати очитану личну карту);
 5. адресе пријаве пребивалишта и траженог вртића у Захтеву за упис територијално не гравитирају једна другој;
 6. у тренутку подношења захтева за одбијеницу или тренутку доласка родитеља по исту, провером се утврди да у неком од објеката ПУ „11. април“ постоји слободно место за упис детета које ће родитељу бити понуђено.

Уколико тражите одбијенице за више деце, потребно је да поднесете захтев за свако дете понаособ (након поднетих појединачних захтева за упис).

Рок за реализацију (активацију/употребу) добијене одбијенице је 30 дана од дана преузимања од централне уписне комисије. Њено дејство по питању субвенционисаног боравка детета у приватној предшколској установи могуће је остварити у првом наредном календарском месецу.

*Приликом преузимања одбијенице потребно је код себе имати личну карту на увид, одштампан образац са очитаним подацима из личне карте, уверење о пребивалишту за дете (МУП) и деловодни број додељен након обраде захтева за упис.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Упутство за подношење захтева на порталу еУправе:

https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_eVrtic.pdf

Није потребно прилагати додатна документа осим уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља при остваривању приоритета за упис деце у предшколску установу према Правилнику о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу).

Пре слања попуњеног захтева за упис детета неопходно је да проверите да ли сте исправно унели све тражене податке (подаци о детету, број деце у породици, матични бројеви и др.) јер непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (додатна документација)

Након добијања деловодног броја захтева за упис, уколико је потребно, можете приступити поступку допуне захтева додатном документацијом, а најкасније до 17.05.2024. године.

Наслов мејл поруке (тема) мора да буде у форми „деловодни број – допуна“ (нпр. 36/Ј-37-24 – допуна)

У тексту, односно садржају мејла потребно је навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме детета, деловодни број захтева за упис и таксативно навести колико и којих докумената прилажете.

Прилог мора бити скениран или усликан – један или више докумената, нумерисан од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис морају бити читљиви, а као потврду да су Ваша документа прихваћена добићете узвратни мејл.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне документације неће бити прихваћене.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

 • За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права;
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица;
 • За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству;
 • За децу са сметњама у психофизичком развоју:
 • извештај интерресорне комисије;
 • За тешко оболелу децу:
 • потврда изабраног педијатра;
 • За кориснике новчане социјалне помоћи:
 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи;
 • За децу тешко оболелих родитеља:
  • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара;
 • За остале осетљиве категорије:
 • решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика;
 • За лица на одслужењу казне:
 • потврда казнено поправне установе о издржавању казне.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Уколико постоји већи број захтева за упис деце у односу на број слободних места, Централна уписна комисија има могућност уписа деце у неки од објеката на територији општине Нови Београд који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама.КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

У РАДНОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

 • радној 2024/2025. години, Предшколска установа „11.април“, Нови Београд, врши упис деце:
 •  у целодневни боравак у трајању од 11 часова;
 • у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2018. – 28.02.2019. године.

Конкурс за упис деце траје од 08.04.2024. до 17.05.2024. године.

Прелиминарне листе уписане деце биће објављење 10.06.2024. године.

Захтев за упис у вртић са потребном документацијом подноси родитељ, односно, законски заступник детета – електронски, путем услуге „еВртић“ на Порталу еУправе.

Рок за предају жалби је од 10.06.2024. до 19.06.2024. године.

Централна уписна комисија разматраће жалбе родитеља од 20.06.2024. до 28.06.2024. године.

Жалбе примљене ван жалбеног рока неће се разматрати.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор Установе. Комисија врши упис деце на основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. Гл. РС“, бр.44/11) на основу Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023), Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 123/2021 – др. закон и 129/2021 ) и додатним критеријумима прописаним Статутом ПУ „11. aприл“ уз сагласност Оснивача и Правилника о раду Централне уписне комисије ПУ „11. aприл“.

Захтеви (комплетна документација) који су поднети до 08.04.2024. године, односно у радној 2023/2024. години НИСУ ВАЖЕЋИ У РЕДОВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ!

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне 2024/2025. године биће разматрани у ревизијама уписа.

КОНКУРС

Уколико дете није примљено у неки од објеката до расписивања Конкурса за упис деце у предшколску установу за 2024/2025. годину, потребно је да се захтеви за упис деце поднесу (поново) у току трајања редовног конкурса за 2024/2025. године – од 08.04.2024. до 17.05.2024. године.

Одбијенице (Потврде за уписивање деце у верификоване приватне предшколске установе којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета од стране града Београда) престају да се издају почетком конкурса. О почетку издавања одбијеница по новим захтевима за упис из 2024/2025. бићете благовремено обавештени путем веб странице ПУ„11. април“.

Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима за упис који су прописани Законом.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2024/2025. години:

 • јасленим групама припадају деца рођена 2023. и 2022. године;
 • вртићким групама припадају деца рођена 2021, 2020. и 2019. године;
 • Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног објекта у други у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе захтев у редовном конкурсу уз обавезно навођење назива објекта који дете већ похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4ч)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико је неко дете из породице уписано у неки од објеката ПУ „11. април“ и похађа га у радној 2024/2025. години, потребно је да се наведу и његови подаци у обрасцу захтева за упис.

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и/или више деце из исте породице, потребно је да се на сваком појединачном захтеву назначи да се конкурише за више деце и да се наведу сви неопходни подаци.

ЖАЛБЕНИ РОК

Родитељи који нису задовољни одлуком Централне уписне комисије могу поднети жалбу у периоду од 10.06.2024. до 19.06.2024. године. Жалбе се подносе Централној уписној комисији на обрасцу за жалбе (линк) који се шаље електронском поштом на адресу komisija@11april-nbgd.edu.rs . Жалбе примљене ван жалбеног рока неће се разматрати.

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 17.05.2024. године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима Установе. Ревизија подразумева да се у току радне године сваки примљени и накнадно примљени а нереализовани захтев разматра најмање једном месечно, почев од септембра 2024. године до наредног конкурса 2025/2026. године. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања односно ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође, реалност је могући недостатак капацитета.

ОДБИЈЕНИЦЕ

Одбијеница, односно Потврда да дете није уписано у предшколску установу због недовољних капацитета издаје се на основу поднетог захтева за упис из редовног конкурса или на основу накнадног захтева за упис детета искључиво уколико нисмо успели да обезбедимо упис детета у неки од наших објеката.

Захтев за одбијеницу се подноси искључиво електронски путем портала „еУправе“ (https://euprava.gov.rs/ => Грађани => Услуге => Породица => Одбијеница). Захтев за издавање одбијенице подноси се НАКОН добијања деловодног броја захтева за упис детета (деловодни број захтева за упис је неопходно унети у образац за издавање одбијенице).

Одбијеница не може бити издата од стране Предшколске установе „11. април“ у случају да:

 1. је дете примљено у неки од наших вртића у конкурсу или у ревизији уписа;
 2. је дете тренутни корисник, односно уписано је у ПУ „11. април“;
 3. адреса пријаве пребивалишта детета није на територији општине Нови Београд;
 4. адреса родитеља – подносиоца захтева се не подудара са адресом у личној карти (неопходно је имати очитану личну карту);
 5. адресе пријаве пребивалишта и траженог вртића у Захтеву за упис територијално не гравитирају једна другој;
 6. у тренутку подношења захтева за одбијеницу или тренутку доласка родитеља по исту, провером се утврди да у неком од објеката ПУ „11. април“ постоји слободно место за упис детета које ће родитељу бити понуђено.

Уколико тражите одбијенице за више деце, потребно је да поднесете захтев за свако дете понаособ (након поднетих појединачних захтева за упис).

Рок за реализацију (активацију) добијене одбијенице је 30 дана од дана издавања. Њено дејство по питању субвенционисаног боравка детета у приватној предшколској установи могуће је остварити у првом наредном календарском месецу.

*Приликом преузимања одбијенице потребно је код себе имати личну карту на увид, одштампан образац са очитаним подацима из личне карте, уверење о пребивалишту за дете (муп) и деловодни број додељен након обраде захтева за упис.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Упутство за подношење захтева на порталу еУправе:

https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_eVrtic.pdf

Није потребно прилагати додатна документа осим уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља при остваривању приоритета за упис деце у предшколску установу према Правилнику о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу).

Пре слања попуњеног захтева за упис детета неопходно је да проверите да ли сте исправно унели све тражене податке (подаци о детету, број деце у породици, матични бројеви и др.) јер непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (додатна документација)

Након добијања деловодног броја захтева за упис, уколико је потребно, можете приступити поступку допуне захтева додатном документацијом, а најкасније до 17.05.2024. године.

Наслов мејл поруке (тема) мора да буде у форми „деловодни број – допуна“ (нпр. 36/Ј-37-24 – допуна)

У тексту, односно садржају мејла ппотребно је навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме детета, деловодни број захтева за упис и таксативно навести колико и којих докумената прилажете.

Прилог мора бити скениран или усликан – један или више докумената, нумерисан од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис морају бити читљиви, а као потврду да су Ваша документа прихваћена добићете узвратни мејл.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне документације неће бити прихваћене.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

 • За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права;
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица;
 • За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству;
 • За децу са сметњама у психофизичком развоју:
 • извештај интерресорне комисије;
 • За тешко оболелу децу:
 • потврда изабраног педијатра;
 • За кориснике новчане социјалне помоћи:
 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи;
 • За децу тешко оболелих родитеља:
  • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара;
 • За остале осетљиве категорије:
 • решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика;
 • За лица на одслужењу казне:
 • потврда казнено поправне установе о издржавању казне.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Уколико постоји већи број захтева за упис деце у односу на број слободних места, Централна уписна комисија има могућност уписа деце у неки од објеката на територији општине Нови Београд који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама.

 ДОКУМЕНТА У ПРИЛОГУ

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

© Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12а, Нови Београд 2010. © Сва права задржанa