Централна Уписна Комисија

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА НОВОУПИСАНУ ДЕЦУ

Обавештавамо вас да ће потписивање уговора за новоуписану децу по Конкурсу за 2023/2024. радну годину бити у периоду од 28.08. до 08.09.2023. у припадајућим вртићима.

НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ
Захтеви поднети после редовног конкурса биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе. Захтеве је могуће поднети искључиво преко портала еУправе.

Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2023. године до следећег конкурса 2024. године. У том тренутку (пресек могућности тј. броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току  предходне радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се поднети поново у току трајања наредног редовног Конкурса.

Одбијенице (потврде за уписивање деце у верификоване приватне вртиће којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета у вртићу од града Београда) престајемо да издајемо са почетком конкурса. О почетку издавања одбијеница по новим захтевима за упис из 2023/2024. бићете благовремено обавештени преко сајта ПУ„11. Април“.

                Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2023/2024. години јасленим групама припадају деца рођена 2022/2021 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2020/2019/2018. године.

Предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11. Април“ такође подносе захтев – комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.

Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „11. Април“ и похађа га и у радној 2023/2024. години, потребно је да се наведу и његови подаци у захтеву.

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 12.05.2023. године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе. 

Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2023.год. до следећег конкурса 2024. године. У том тренутку (пресек могућности тј броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.11april-nbgd.edu.rs тј. на страници  http://11april-nbgd.edu.rs/upis-dece-u-nase-vrtice/

ОДБИЈЕНИЦЕ

Одбијеница или потврда да нисмо успели да Вам нађемо место у нашим вртићима, издаје се на основу поднетог захтева из конкурса или накнадног захтева за пријем детета, искључиво уколико нисмо успели да обезбедимо место у траженом или неком од наших вртића!

ОДБИЈЕНИЦУ НЕ МОЖЕМО ИЗДАТИ У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА

 1. ДЕТЕ ЈЕ ПРИМЉЕНО У НЕКИ ОД НАШИХ ВРТИЋА ПО КОНКУРСУ ИЛИ ПО РЕВИЗИЈИ УПИСА
 2. ДЕТЕ ЈЕ ОД РАНИЈЕ УПИСАНО У НЕКИ ОД НАШИХ ВРТИЋА И ТРЕНУТНИ ЈЕ КОРИСНИК
 3. АДРЕСА СТАНОВАЊА ДЕТЕТА НИЈЕ НОВОБЕОГРАДСКА (ПОНЕТИ СА СОБОМ ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА)
 4. АДРЕСА СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА – ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА СЕ НЕ ПОДУДАРА СА АДРЕСОМ СТАНОВАЊА У ЛИЧНОЈ КАРТИ (ПОНЕТИ СА СОБОМ ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА И ОЧИТАНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ)
 5. АДРЕСЕ СТАНОВАЊА И ТРАЖЕНОГ ВРТИЋА ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ГРАВИТИРАЈУ ЈЕДНА ДРУГОЈ
 6. УКОЛИКО У ТРЕНУТКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДБИЈЕНИЦУ ИЛИ У ТРЕНУТКУ ДОЛАСКА РОДИТЕЉА ПО ИСТУ, ПРОВЕРОМ УТВРДИМО ДА ИМА МЕСТА У НЕКОМ ОД НАШИХ ВРТИЋА, РОДИТЕЉУ ЋЕ БИТИ ПОНУЂЕНО СЛОБОДНО МЕСТО.

До прве ревизије уписа у септембру 2023. након потписивања уговора новопримљене деце и анекса уговора деце која су већ у систему, како бисмо утврдили број расположивих места, предност у издавању одбијеница имаће они који су поднели захтев за упис у конкурсу за радну 2023/2024.

Захтев за одбијеницу се може поднети Комисији искључиво у електронској форми преко портала еУправе, ПОПУЊАВАЊЕМ одговарајућег формулара (линк: https://euprava.gov.rs/ ).

Након обраде вашег захтева кроз протокол еУправе, послаћемо Вам ТРАНЗИТНИ  деловодни број.

Уколико тражите одбијенице за више деце потребно је поднети захтев за свако дете понаособ.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОБИЈЕНЕ ОДБИЈЕНИЦЕ ЈЕ МЕСЕЦ ДАНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА.

ЊЕНО ДЕЈСТВО ПО ПИТАЊУ СУБВЕНЦИОНИСАНОГ БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРИВАТНОМ ВРТИЋУ МОГУЋЕ ЈЕ ОСТВАРИТИ У ПРВОМ СЛЕДЕЋЕМ КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ.

Одбијенице ћемо издавати сваког четвртка почев од 29.06.2023. у термину од 9 до 15 часова у улици Народних хероја 12а, канцеларија бр. 3,  Централна уписна комисија.

*Приликом преузимања одбијенице потребно је код себе имати личну карту на увид, папир са очитаним подацима из личне карте, потврду пребивалишта детета и подносиоца захтева и транзитни деловодни број одбијенице додељен приликом обраде захтева на еуправи.

Све информације о издавању одбијеница биће благовремено постављене на сајт Установе: http://11april-nbgd.edu.rs/upis-dece-u-nase-vrtice/

—————————————————————————————————————————————————–

К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч) и ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч) ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ПОЧИЊЕ 10.04.2023.  ДО 12.05.2023.

СВИ ЗАХТЕВИ ПОДНЕТИ ДО 10.04.2023. ПРЕСТАЛИ СУ ДА ВАЖЕ.

У радној 2023/2024. години, објекти у саставу Предшколске установе „11.Април“, Нови Београд, примају децу:

 • у целодневни боравак у трајању од 11 часова;
 • у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2017. – 28.02.2018. године.

Конкурс за пријем деце траје од 10.04. до 12.05.2023. године.

Прелиминарне листе уписане деце биће објављење 05.06.2023.год.

Захтев за упис у вртић са потребном документацијом подноси родитељ, односно, законски заступник детета –ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРИЈАВОМ.

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне 2023/2024. године биће разматрани у ревизијама уписа.

Рок за предају жалби је 8 радних дана од 05. до 14.06.2023. Решења по жалбама биће донета до 23. јуна 2023. Године. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор Установе. Комисија ће радити на основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. Гл. РС“, бр.44/11) на основу члана 97. Став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 72/09,52/11 и 55/13), Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гл. РС“, број 18/10), додатним критеријумима прописаним Статутом ПУ „11. Април“ уз сагласност Оснивача и Правилника о раду Централне уписне комисије ПУ „11. Април“.

 ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ УПИСАНЕ ДЕЦЕ

Прелиминарне листе по конкурсу за 2023/2024. можете погледати овде у наставку странице или на улазним вратима вртића за који сте конкурисали (вртић који сте навели под редним бројем 1 у поднетом захтеву).

МАЛA ШКОЛA :

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У МАЛУ ШКОЛУ БАЛОНЧИЋИ
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У МАЛУ ШКОЛУ БОРИСЛАВ ПЕКИЋ
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У МАЛУ ШКОЛУ ЂУРЂЕВАК
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У МАЛУ ШКОЛУ ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У МАЛУ ШКОЛУ ЧАРОЛИЈА
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У МАЛУ ШКОЛУ ЧУПЕРАК

ПЦ БИСЕР :

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БИСЕР
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БИСЕР У СРНА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БИСЕР У ШВРЋА

СПИСАК ДЕЦЕ ПРИМЉЕНЕ У ВРТИЋ ЛАНЕ
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЛАСТАВИЦА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СРНА

СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СРНА У МШ ЂУРЂЕВАК
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ТЕСЛА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ТЕСЛА У ПЧЕЛИЦА

ПЦ ВЕСНА :

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ВЕСНА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВЕСНА У МШ ЧУПЕРАК

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗЕКА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗЕКА У ЛЕПТИРИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗЕКА У ПЧЕЛИЦА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СЛАВУЈ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЧАРОЛИЈА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧАРОЛИЈА У НАША РАДОСТ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЧИГРА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧИГРА У СЛАВУЈ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧИГРА У ЧАРОЛИЈА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЧУПЕРАК
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧУПЕРАК У ВЕСНУ

ПЦ ИСТОК :

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БАЛОНЧИЋИ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ДРАГАН ЛАКОВИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д.Л. У БИСЕР
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д.Л. У ЉУБИЧИЦУ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д.Л. У ШВРЋА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЂУРЂЕВАК
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЂУРЂЕВАК У ЗВОНЧИЋЕ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗВОНЧИЋИ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У БИСЕР
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У ЂУРЂЕВАК
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У ЉУБИЧИЦУ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У МАЛУ ШКОЛУ ЂУРЂЕВАК
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У СРНА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У СУНЦЕ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У ШВРЋУ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ИСТОК

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ММА

СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ММА У ИСТОК

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СУНЦЕ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦЕ У ЗВОНЧИЋЕ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦЕ У МШ ЂУРЂЕВАК
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦЕ У СРНА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ШВРЋА

ПЦ МАЈА :

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИЗВОРЧИЋ У СЛАВУЈ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИЗВОРЧИЋ У ШЕЋЕРКО

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ МАЈА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАЈА У ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАЈА У ЧАРОЛИЈА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАЈА У ШВРЋА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ МАСЛАЧАК
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАСЛАЧАК У ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАСЛАЧАК У МШ ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАСЛАЧАК У ШЕЋЕРКО

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ НАША РАДОСТ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА НАША РАДОСТ У МШ ЧАРОЛИЈА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПОЛЕТАРАЦ У ЛАНЕ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПОЛЕТАРАЦ У НАША РАДОСТ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПОЛЕТАРАЦ У СРЕЋКО

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СРЕЋКО
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СРЕЋКО У ВРТИЋ ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СРЕЋКО У МШ ИЗВОРЧИЋ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СУНЦОКРЕТ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У МАЈА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У МШ ИЗВОРЧИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У СЛАВУЈ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ШЕЋЕРКО
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ШЕЋЕРКО У ПЕТЛИЋ

ПЦ ПЕТЛИЋ :

СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БАЈКА У МШ ИЗВОРЧИЋ
СПИСКОВИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БАЈКА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БАМБИ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БАМБИ У БИСЕР

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ВРАБАЦ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У МШ ВРАБАЦ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У ЉУБИЧИЦА
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У МШ ВРАБАЦ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ИСКРИЦА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЉУБИЧИЦА

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ПЕТЛИЋ
СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПЕТЛИЋ У МАЈА

———————————————————————————————————————————————————

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтеви за упис подносе се преко портала еУправе.

Није потребно прилагати додатна документа сем уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља. Податке основних докумената препознаје портал еУправе.

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке!  (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити прихваћени.

Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 12.05.2023.год.

Након подношења захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број и после неког времена, након обраде, ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПУ „11. АПРИЛ“ (нпр. 36/ј-26-23). Овај потоњи треба да упамтите, јер је битан за сав даљи поступак.

НЕ ДУПЛИРАЈТЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ИСТО ДЕТЕ  ЈЕР ТИМЕ УСПОРАВАТЕ ОБРАДУ И ЦЕО КОНКУРСНИ ПОСТУПАК.

Да би сте били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан а онда на вашем налогу у одељку „АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора да има ЕГН број. Након што га обрадимо на истом месту кликните на „ДЕТАЉЕ ЗАХТЕВА“ и видећете наш деловодни број.

То се најчешће дешава јер нисте сигурни да сте успешно поднели захтев.

 • ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Допуна захтева за упис није неопходна, сем уколико требате да докажете посебан статус који доказују та документа.

 Услов за допуну документације је деловодни број који сте  добили након обраде захтева у  ПУ „11. Април“ и то до 12.05.2023. године.

Мејл адреса Комисије је: komisija@11april-nbgd.edu.rs

Наслов мејл поруке мора да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ДОПУНА

Нпр:   36/ј-26-21– ДОПУНА

Садржај мејла:

У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.

 Прилог:

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис читљиви.

Добићете узвратни мејл као потврду да су ваша документа прихваћена.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне неће бити прихваћене.

*Родитељи су дужни да се упознају са условима датим у наставку.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Сама база еУправе препознаје непоходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије  (komisija@11april-nbgd.edu.rs).

А.   НЕОПХОДНА – основна документа

 1. Извод из матичне књиге рођенихза дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
 2. Документа којим се доказујерадно–правни статус родитеља/законског заступника детета:

2.1       За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2.      За уметнике:                                                 

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
 • Oстало:

Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

Б.   ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • потврда надлежне здравствене институције

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.    За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.      За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.      За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.      За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Захтеви који се поднесу у току једне радне године нису важећи у редовном Конкурсуза пријем деце за наредну радну годину, па се морају поднети поново у току трајања Конкурса за следећу радну годину.
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Нови Београд који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;
 • Централну уписну комисију можете контактирати на телефон 011-2603-042, као и путем мејла komisija@11april-nbgd.edu.rs

ДОКУМЕНТА У ПРИЛОГУ

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

© Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12а, Нови Београд 2010. © Сва права задржанa