Упис деце у наше вртиће

НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ

Захтеве је могуће поднети искључиво преко портала еУправе. (линк: https://euprava.gov.rs/ )

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 15.05.2020.године) биће разматрани у ревизијама уписа почев од септембра 2020. и решавани сходно смештајним капацитетима установе.

Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2020.год. до следећег конкурса 2021. године. У том тренутку (пресек могућности тј броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

У случајевима да портал еУправе не функционише, захтев за упис детета у вртић – формулар, можете преузети са следећег линка:  https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf

Попуњен и скениран захтев са пропратном додатном документацијом (погледати  у наставку текста све под насловом „ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ“ ) и
 послати на наш мејл
komisija@11april-nbgd.edu.rs са насловом поруке ЗАХТЕВ ЗА УПИС.

 Након наше обраде захтева добићете деловодни број.

 ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ „11. април“.
Мејл адреса Централне уписне комисије је:  
komisija@11april-nbgd.edu.rs
Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА
Нпр: ( 36/ј-26-20, 0306019716237 – ДОПУНА )
Садржај мејла:
У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
Прилог:
Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.

 ОДБИЈЕНИЦЕ

Захтев за одбијеницу можете поднети Комисији искључиво у електронској форми на мејл  odbijenice@11april.rs или преко формулара еУправе (линк: https://euprava.gov.rs/ )

Одбијеница или потврда да нисмо успели да вам нађемо место у нашим вртићима, издаје се на основу поднетог, а нереализованог захтева из конкурса или на основу накнадног захтева за пријем детета.

Наслов мејла:
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ОДБИЈЕНИЦА ( 42/ј-26-21 – ОДБИЈЕНИЦА )

Садржај мејла:
ü Име и презиме детета, адреса пребивалишта
ü Деловодни број захтева за пријем детета (из конкурса или накнадни захтев),
ü ЈМБГ детета,
ü Име и презиме подносиоца захтева (искључиво родитељ или старатељ!)
ü Број личне карте или пасоша подносиоца захтева
ü Мејл адреса подносиоца захтева за Одбијеницу
– Да ли сте по конкурсу за упис деце у 2020/21. години конкурисали у неку од београдских установа? Наведите назив установе, уколико је одговор потврдан.

У једној реченици навести разлог зашто тражите одбијеницу.

Начин издавања одбијенице

Након обраде захтева, на мејл подносиоца или кроз протокол еУправе, послаћемо Вам деловодни број.
Сваког четвртка у термину од 9 до 16 часова, долазите по одбијеницу у Народних хероја 12а, канцеларија бр.3, Централна уписна комисија.

Родитељи који су током Конкурса, приликом подношења захтева за упис нагласили да су првенствено заинтересовани за добијање одбијенице, такође морају на овај начин да поднесу захтев за добијање одбијенице.

Уколико захтевате одбијенице за више деце морате поднети захтев за свако дете – мејл са горе наведеним обавезним подацима.

 

К О Н К У Р С – за радну 2020/2021.
С обзиром на ситуацију и ванредно стање, односно мере које су тим поводом на снази, цео процес уписа деце у вртиће за радну 2020/2021. биће реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе.
Рокови:
Пријем захтева – од 30.03. до 15.05.2020.год.
Прелиминарне листе – 08.06.2020.год.
Жалбени рок – од 08.06. до 17.06.2020.год.
Разматрање жалби – од 18.06 до 26.06.2020.год.
ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ
1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС
Најједноставније можете аплицирати преко сајта Предшколске установе „11. април“ (https://11april-nbgd.edu.rs/). На почетној или на страници кликнути на тастер „УПИС НА КЛИК“ где су постављени линкови који воде директно на формулар пријаве за ПУ „11. април“.
Други начин је приступ преко портала еУправе.
Попунити захтев:
У пољу за адресу родитеља – старатеља обавезно уписати и мејл адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева, жалбени поступак, добијање одбијенице…)
Уколико сте заинтересовани за упис у приватне, а не у наше вртиће тј. за добијање ОДБИЈЕНИЦЕ то требате нагласити у захтеву.
Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „11. април“ (нпр. 36/ј-26-20). Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 15.05.2020.год.
Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке! (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)
Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени.
2. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ „11. април“.
Мејл адреса Централне уписне комисије је: komisija@11april-nbgd.edu.rs
Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА
Нпр: ( 36/ј-26-20, 0306019716237 – ДОПУНА )
Садржај мејла:
У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
Прилог:
Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.
*Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку.
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
Сама база еУправе препознаје неопходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије (komisija@11april-nbgd.edu.rs).
А. НЕОПХОДНА – основна документа
1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
2. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/законског заступника детета:
2.1 За запослене:
– потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис
2.2. За уметнике:
– решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника
2.3. За студенте:
– потврда о студирању (за текућу школску годину)
2.4. За пољопривреднике:
– уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО
2.5. За родитеље запослене у иностранству:
– потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
2.6. За пензионере:
– решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
3. Oстало:
Уколико не припадате ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.
Б. ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)
Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.
Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:
1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
– правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
– извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
– решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:
– потврда надлежне здравствене институције
1.4. За тешко оболелу децу:
– потврда изабраног педијатра
1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
– решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
1.6. За децу тешко оболелих родитеља:
– решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
1.7. За остале осетљиве категорије:
– решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
1.8. За лица на одслужењу казне:
– потврда казнено-поправне установе о издржавању казне
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2020/2021.год
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА
Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.
Одбијенице (потврде за уписивање деце у верификоване приватне вртиће којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета у вртићу од Града Београда) до даљњег не издајемо, све док не добијемо другачије инструкције од надлежних.
Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани Законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно другачијим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.
УЗРАСТ ДЕЦЕ
– у радној 2020/2021. години јасленим групама припадају деца рођена 2019/2018 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2017/2016/2015 године.
Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2014.год. до 28.02.2015. године.
ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ
Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.
ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.
Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „11. април“ и похађа га и у радној 2020/2021.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.
Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.11april-nbgd.edu.rs.
С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „11. април“ Нови Београд

 

 

Кликом на слику испод (или на овај линк) погледајте водич кроз новобеоградске вртиће