ПОЧЕО ЈЕ ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА НОВИ ВРТИЋ „ИСКРИЦА“ НА БЕЖАНИЈСКОЈ КОСИ ПРЕКО Е-УПРАВЕ

Поштовани,

Обавештавамо вас да се на Бежаниској коси у улици Марка Челебоновића 75, спроводи процес изградње и опремања нашег новог вртића.

У циљу проширења капацитета и већег обухвата деце Град Београд у сарадњи са ЈП „Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београд“, планира отварање вртића „Искрица“.

Објекат ће бити комбинованог типа за децу јасленог и вртићког узраста.

Од 26.10. 2022. године на порталу еУправе постоји могућност подношења захтева електронским путем  за упис или премештај деце у нови вртић. Сви родитељи који су заинтересовани за упис детета или премештај детета из новобеоградских вртића потребно је да поднесу захтев за упис/премештај преко портала еУправе.

Све поднете захтеве, Комисија за упис ПУ „11. април“ ће благовремено разматрати, када се стекну услови за почетак рада новог објекта „Искрица“.

Све информације око поступка подношења захтева имате на страници „Упис деце“ на сајту ПУ „11. април“, https://11april-nbgd.edu.rs/upis-dece-u-nase-vrtice/

 

НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 13.05.2022.године) третирају се као накнадни и  биће разматрани у ревизијама уписа током радне 2022/ 2023. године и решавани сходно смештајним капацитетима установе. Захтеве је могуће поднети искључиво преко портала еУправе.

Ревизија значи следеће:

У току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2022. године до следећег конкурса 2023. године. У том тренутку (пресек могућности тј. броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

 ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ ИЗ ВРТИЋА У ВРТИЋ У ОКВИРУ ПУ „11 АПРИЛ“

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете сад похађа.

 

ОДБИЈЕНИЦЕ

Одбијеница или потврда да нисмо успели да Вам нађемо место у нашим вртићима, издаје се на основу поднетог захтева из конкурса или накнадног захтева за пријем детета, искључиво уколико нисмо успели да обезбедимо место у траженом или неком од наших вртића!

ОДБИЈЕНИЦУ НЕ МОЖЕМО ИЗДАТИ У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА!

 1. ДЕТЕ ЈЕ ПРИМЉЕНО У НЕКИ ОД НАШИХ ВРТИЋА ПО КОНКУРСУ ИЛИ ПО РЕВИЗИЈИ УПИСА
 2. ДЕТЕ ЈЕ ОД РАНИЈЕ УПИСАНО У НЕКИ ОД НАШИХ ВРТИЋА И ТРЕНУТНИ ЈЕ КОРИСНИК
 3. АДРЕСА СТАНОВАЊА ДЕТЕТА НИЈЕ НОВОБЕОГРАДСКА (ПОНЕТИ СА СОБОМ ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА)
 4. АДРЕСА СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА СЕ НЕ ПОДУДАРА СА АДРЕСОМ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА (ПОНЕТИ СА СОБОМ ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА ИЛИ ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ)
 5. УКОЛИКО У ТРЕНУТКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДБИЈЕНИЦУ ИЛИ У ТРЕНУТКУ ДОЛАСКА РОДИТЕЉА ПО ИСТУ, ПРОВЕРОМ УТВРДИМО ДА ИМА МЕСТА У БИЛО КОМ НАШЕМ ВРТИЋУ ЗА ТРАЖЕНУ УЗРАСНУ КАТЕГОРИЈУ, РОДИТЕЉУ ЋЕ БИТИ ПОНУЂЕНО СЛОБОДНО МЕСТО.

 

Захтев за одбијеницу се може поднети Комисији искључиво у електронској форми преко портала еУправе, ПОПУЊАВАЊЕМ одговарајућег формулара (линк: https://euprava.gov.rs/ ).

Након обраде вашег захтева кроз протокол еУправе, послаћемо Вам ТРАНЗИТНИ  деловодни број.

Уколико тражите одбијенице за више деце потребно је поднети захтев за свако дете понаособ.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОБИЈЕНЕ ОДБИЈЕНИЦЕ ЈЕ МЕСЕЦ ДАНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА.

ЊЕНО ДЕЈСТВО ПО ПИТАЊУ СУБВЕНЦИОНИСАНОГ БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРИВАТНОМ ВРТИЋУ МОГУЋЕ ЈЕ ОСТВАРИТИ У ПРВОМ СЛЕДЕЋЕМ КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ.

Одбијенице издајемо сваког четвртка у термину од 9 до 15 часова у улици Народних хероја 12а, канцеларија бр. 3, Централна уписна комисија.

*Приликом преузимања одбијенице потребно је код себе имати личну карту на увид, потврду пребивалишта детета, за родитеље очитане личне карте или потврде пребивалишта и транзитни деловодни број одбијенице додељен приликом обраде захтева на еуправи.

 

ПОСТУПАК  ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтеви за упис подносе се преко портала еУправе.

Није потребно прилагати додатна документа сем уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља односно прилажу додатна документа. Податке основних докумената препознаје портал еУправе.

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке!  (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити прихваћени.

 

Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН (Електронски Генерисан Број) и после неког времена, након наше  обраде (то може потрајати неколико дана), деловодни број ПУ „11. април“ (нпр. 36/ј-26-22 ило 22/756-42/Ј). Овај потоњи треба да упамтите, јер је битан за сав даљи поступак.

Не дуплирајте захтеве за исто дете ЈЕР ТИМЕ УСПОРАВАТЕ ОБРАДУ И ЦЕО КОНКУРСНИ ПОСТУПАК.

То се најчешће дшава јер нисте сигурни да сте успешно поднели захтев.

Да би сте били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан а онда на вашем налогу у одељку „АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора да има ЕГН број. Након што га обрадимо на истом месту кликните на „ДЕТАЉЕ ЗАХТЕВА“ и видећете наш деловодни број.

Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно поступку допуне захтева додатном документацијом.

 

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

 

Допуна захтева за упис није неопходна, сем уколико требате да докажете посебан статус који доказују та документа.

 

  Услов за допуну документације је деловодни број који сте од обрађивача ПУ „11. април“ добили.

Мејл адреса Комисије је: komisija@11april-nbgd.edu.rs

Наслов мејл поруке мора да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ДОПУНА

Нпр:   36/ј-26-21– ДОПУНА

Садржај мејла:

У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.

 Прилог:

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис читљиви.

Добићете узвратни мејл као потврду да су ваша документа прихваћена.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне неће бити прихваћене.

*Родитељи су дужни да се упознају са условима датим у наставку.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

Сама база еУправе препознаје непоходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије (komisija@11april-nbgd.edu.rs).

А.   НЕОПХОДНА – основна документа

 1. Извод из матичне књиге рођенихза дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
 2. Документа којим се доказујерадно–правни статус родитеља/законског заступника детета:

2.1       За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

 

 1. Oстало:

Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

 

Б.   ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • потврда надлежне здравствене институције

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.    За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.      За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.      За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.      За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне

 

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2022/2023. години јасленим групама припадају деца рођена 2022/2021/2020 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2019/2018/2017 године.

Предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе захтев преко портала еуправе уз обавезно навођење назива објекта који дете сад похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.

Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „11. април“ и похађа га и у радној 2022/2023.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.

 

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Захтеви који се поднесу у току једне радне годиненису важећи у редовном Конкурсуза пријем деце за наредну радну годину, па се морају поднети поново у току трајања Конкурса за следећу радну годину.
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Нови Београд који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;
 • Централну уписну комисију можете контактирати на телефон 011-2603-042, као и путем мејлаkomisija@11april-nbgd.edu.rs

 

ДОКУМЕНТА У ПРИЛОГУ

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу