Упис деце у наше вртиће

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС ДЕЦЕ НЕЋЕ СЕ ПРИМАТИ ОД 22.03.-28.03.2021.ГОДИНЕ

К О Н К У Р С – за радну 2021/2022.


Процес уписа деце за радну 2021/2022. год. биће реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе.

Рокови:
Пријем захтева  и допуне документације – од 29.03. до 14.05.2021.год.
Прелиминарне листе – 07.06.2020.год.
Жалбени рок – од 07.06. до 16.06.2021.год.
Разматрање жалби – од 17.06 до 25.06.2021.год.

С поштовањем,
Централна уписна комисија

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтеви за упис подносе се преко портала еУправе.

Није потребно прилагати додатна документа сем уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља односно прилажу додатна документа. Податке основних докумената препознаје портал еУправе.

ЛИНКОВИ еУправе

 1. води на пријаву на порталу еУправе

http://www.euprava.gov.rs/prijava?ReturnUrl=http://eusluge.euprava.gov.rs/ExecutedServiceWebWizard.aspx?GeneratedServiceId=3058

 

 1. води на е услугу ПУ „11. април“

https://euprava.gov.rs/usluge/5225

 

ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА

У пољу за АДРЕСУ РОДИТЕЉА – старатеља обавезно уписати и E-MAIL АДРЕСУ. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева, жалбени поступак, добијање одбијенице…)

Уколико сте заинтересовани за упис у приватне, а не у наше вртиће тј. за добијање ОДБИЈЕНИЦЕ то треба да нагласите у захтеву.

Након обраде захтева од стране предшколске установе, добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број, а после неког времена након обраде, ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПУ „11. АПРИЛ“ (нпр. 36/ј-26-21). Овај последњи треба да упамтите, јер је битан за сав даљи поступак.

Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 14.05.2021.год.

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке!  (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити прихваћени.

 

ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА УПИС

( додатна документација)

УСЛОВ за допуну документације је ДЕЛОВОДНИ БРОЈ који сте од обрађивача ПУ „11. април“ добили и то до 14.05.2021. године.

Мејл адреса Комисије је: komisija@11april-nbgd.edu.rs

 

НАСЛОВ МЕЈЛ ПОРУКЕ

мора да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ДОПУНА

Нпр:  

36/ј-26-21– ДОПУНА

 САДРЖАЈ МЕЈЛА:

Текст мејла:

Навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и која документа подносите.

Прилог (ПДФ):

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у једном ПДФ документу. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис читљиви.

Добићете узвратни мејл као потврду да су ваша документа прихваћена.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне неће бити прихваћене.

*Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку.

   ДОДАТНА ДОКУМЕНТА

по основу приоритета или специфичности

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.        За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.        За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.        За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • потврда надлежне здравствене институције

1.4.        За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.        За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.        За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.        За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА

УПИС ДЕЦЕ 2021/2022. год

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току  предходне радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се поднети поново у току трајања наредног редовног Конкурса.

Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2021/2022. години јасленим групама припадају деца рођена 2020/2019. године. Вртићким групама припадају деца рођена 2018/2017/2016. године.

Предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.

Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „11. април“ и похађа га и у радној 2021/2022.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.

Резултати Конкурса биће објављени сходно ситуацији установе 07.06.2021. године.

Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце. Жалбе ће се подносити Комисији у електронској форми на начин и по процедури о којој ћемо вас благовремено обавестити. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

Захтеви поднети после редовног конкурса (после 14.05.2021. године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе.

Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2021.год. до следећег конкурса 2022. године. У том тренутку (пресек могућности тј броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.11april-nbgd.edu.rs тј. на страници  http://11april-nbgd.edu.rs/upis-dece-u-nase-vrtice/

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Захтеви који се поднесу у току једне радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па се морају поднети поново у току трајања редовног Конкурса
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Нови Београд који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;
 • Централну уписну комисију можете контактирати на телефон 011-2603-042, као и путем мејла komisija@11april-nbgd.edu.rs

ДОКУМЕНТА У ПРИЛОГУ

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.11april-nbgd.edu.rs.

С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „11. април“ Нови Београд

© Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12а, Нови Београд 2010. © Сва права задржана.

Кликом на слику испод (или на овај линк) погледајте водич кроз новобеоградске вртиће