КОНКУРС ЈАНУАР 2019

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42
Васпитач на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), на студијама у трајању од 3 године или више образовање.
Медицинска сестра васпитачна одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно, више образовање на коме је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста или средње образовање у наведеном занимању

Сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и
негу на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство 1 година у струци (доставити потврду). Уколико кандидат нема положен стручни испит послодавац ће одредити рок за полагање
испита.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају искључиво путем поште на
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад је српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, канди
дати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице није осуђивано на може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.