ВОДИЧ КРОЗ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Поштовани родитељи,

У циљу остваривања права на регресирања трошкова боравка Ваше  деце у предшколској установи, као и остваривања права на одмор и рекреацију , ПУ 11. април“ је припремила неколико смерница на које треба обратити пажњу приликом подношења Захтева за регрес са Ваше стране.

Права корисника утврђена Правилником су:

 • Кориснику услуга који путем стамбеног кредита купује први стан и подстанарима, месечна цена коју би требало да плати према скали из чл. 26. Правилника, умањује се за 10% по детету. Уколико је корисник услуга путем стамбеног кредита купио први стан пре ступања на снагу измена Закона о порезу на имовину, а у току је исплата истог, потребно је доставити: фотокопију уговора о кредиту, потврду банке да је отплата у току, фотокопију решења пореске управе о плаћању пореза на имовину,  изјаву оверену у суду  да је купљен први стан по уговору о стамбеном кредиту – уз обавезно подношење захтева.
 • Кориснику услуга за дете оболело од ендокрине болести, болести исхране и метаболизма и болести дигестивног система, месечна цена коју би требало да плати према скали из чл. 26 Правилника, умањује се за 10% по детету- из обавезно подношење захтева.
 • Када двоје или више деце користи услуге предшколске установе, кориснику услуга који испуњава услове за признавање права на регресирање трошкова, месечна цена коју би требало да плати за прво и друго дете према скали умањује се за 20% по детету. Сви корисници који остварују право по овом основу у обавези су да попуне захтеве са свом потребном документацијом (и потврдама о висини прихода).
 • Породици са дететом оболелим од тешких болести као што су: конгениталне малформације, деформитета и хромозомских абнормалности, болести мишићно коштаног система и везивног ткива, душевни поремећаји и поремећаји понашања, болести нервног система, болести циркулаторног система, неоплазме и др., пре утврђивања права на регресирање трошкова, приходи од утицаја за одлучивање о праву умањује се за 20%, независно од тога да ли то дете користи услуге предшколске установе.
 • Самохраном родитељу, месечна цена коју би требао да плати према скали из члана 26. овог Правилника,  умањује се за 50% по детету – уз обавезно подношење захтева.
 • Кориснику услуга који испуњава услове за признавање права на регресирање трошкова, за треће и четврто дете у породици, као и за тројке, четворке и дупле близанце, месечна цена коју би требало да плати према скали, умањује се за 50% по детету. Сви корисници услуга који остварују право по овом основу у обавези су да попуне захтеве са свом потребном документацијом (и потврдама о висини прихода). Редослед рођења деце у породици утврђује се према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује се према родитељу са којим дете живи према одлуци надлежног органа.
 • Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има дете ратног војног инвалида Iдо IV групе, из оружаних акција после 17.августа 1990.г.- уз обавезно подношење захтева.
 • Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има дете корисника права на материјално обезбеђење породице, остварено прописима о социјалној заштити- уз обавезно подношење захтева.
 • Право на регресирање свих трошкова боравка има дете које борави у Сигурној кући, када користи услуге предшколске установе.

Приликом подношења документације уз захтев, уколико корисници услуга имају чиповане личне карте тада доносе потврде о пребивалиштима, а о висини зараде на потврдама које издаје послодавац.

Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице у претходном полугођу није остваривао приходе или је у том периоду почео да их остварује, као релевантан месечни приход тог члана породице узима се приход остварен у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев.

Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене у приходима породице, поново ће се одлучивати о праву, и то у смислу промена:

 • Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице први пут заснује радни однос, оствари право на пензију, новчану накнаду по основу незапослености, зараду (по истеку неплаћеног одсуства), буде упућен на плаћено одсуство (принудни одмор) или почне да остварује друге приходе  и примања.
 • Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице оствари право на неплаћено одсуство ради неге члана породице или му радни однос престане, а не оствари право на пензију, новчану накнаду или отпремнину.
 • Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице оствари право на отпремнину у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или организационих промена.
 • Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице оствари право на накнаду по основу социјалних програма.

Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене у броју чланова породице поново ће се одлучивати о регресу и то у смислу промена:

 • Ако се број чланова породице повећа рођењем  детета или наступе друге промене   услед којих се сматра да лице живи у заједничком домаћинству.
 • Ако се број чланова породице смањи због смрти члана породице или ако наступе друге промене услед којих се   сматра да лице не живи у заједничком домаћинству.

Право на регресирање трошкова одмора и рекреације има дете које борави у предшколској установи уз обавезно учешће у износу од 50% уговорене цене. Преостали део утврђује се процентуално према скали. Изузетно, корисници услуга чије је учешће 72,8% плаћају цео износ. Право на регресирање свих трошкова одмора и рекреације имају деца корисника материјалног обезбеђења, ратних војних инвалида I до IV групе из оружаних акција после 17.08.1990.г., деца са сметњама у психофизичком развоју и деца без родитељског старања. Наведено право може се остварити једанпут у току радне године и остварује се на основу посебно поднетог захтева.

Уколико је решење донето на пуну цену, уз напомену да корисник није поступио по позиву за допуну, накнадно достављање документације врши се искључиво уз жалбу на решење.

Корисници услуга су у обавези да пријаве сваку промену која је по Правилнику од утицаја на остваривање права на регресирање трошкова, најкасније у року од 15 дана, од дана настале промене, независно од тога да ли су добили решење и да нечекају нови регресни период. У противном, према Правилнику, корисник права који је на основу неистинитих или нетачних података или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да надокнади штету у складу са Законом. Пријављивање промена у току остваривања права на регрес врши се попуњавањем захтева обрасца.

С поштовањем,

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА                                                                                                                 ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Милена Кнежевић с.р.                                                                                                                   Маја Стефановић с.р.