OБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Поштовани,

На основу Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације (“Службени лист“ града Београда 43/09,5/10, 32/10, 14/11 и 65/12):

–       Корисници услуга чије је дете/децa примљена по мајском конкурсу 2013. године, а који већ имају уписано дете/децу у предшколску установу, потребно је да поднесу захтев за регрес до 30.08.2013, да би остварили право на регрес (20% по детету) од 01.09.2013.

–      Корисници услуга који имају решења за регрес, неопходно је да прате датум до када им траје право на регрес (у Решењу редни број 2). У складу са тим потребно је благовремено обновити захтев, а пре истека датума решења.

–      Корисници услуга за двоје или више уписане деце од којих је једно дете предшколац од 01.10.2013, попуњавају два захтева:

–      један захтев за дете/децу, које није предшколац, уз пратећу документацију;

–      други захтев за дете/децу предшколца уз напомену да се документација налази уз захтев за дете/децу која нису предшколци.

–      Корисници услуга који имају децу уписану у предшколске установе на различитим општинама потребно је да попуне два захтева, с тим што уз други захтев прилажу само потврду предшколске установе о упису детета у вртић

(у напомени навести да је документација поднета уз захтев на другој општини).

 

ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА КОЈИ ПРВИ ПУТ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС:

КОРИСНИЦИ УСЛУГА КОЈИ ЗАХТЕВ ПОДНОСЕ ПРВИ ПУТ ДО 30.08.2013. ДОСТАВЉАЈУ:

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА КОЈИ ЗАХТЕВ ПОДНОСЕ ПРВИ ПУТ ОД 01.09.2013. ДОСТАВЉАЈУ:

 Сву документацију набројану у прилогу захтева, осим потврде о упису детета коју издаје Установа  Сву документацију набројану у прилогу захтева, осим потврде о упису детета коју издаје Установа
 Укупни приходи релевантни за одлучивање о праву за регресирање трошкова су од 01.07. – 31.12.2012.г.  Укупни приходи релевантни за одлучивање о праву за регресирање трошкова су од 01.01. – 30.06.2013.г.
Уверење Пореске управе о приходима по свим основама за 2012. годину Уверење Пореске управе о приходима по свим основама за 2012. годину

 

ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС:

КОРИСНИЦИ УСЛУГА КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ЗАХТЕВ ДО30.08.2013.ДОСТАВЉАЈУ:

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ЗАХТЕВ

ОД 01.09.2013. ДОСТАВЉАЈУ:

Потврду Предшколске установе о упису детета ( издаје Установа) Потврду Предшколске установе о упису детета ( издаје Установа)
 Укупни приходи релевантни за одлучивање о праву за регресирање трошкова су од 01.07. – 31.12.2012.г.  Укупни приходи релевантни за одлучивање о праву за регресирање трошкова су од 01.01. – 30.06.2013.г.
Уверење Пореске управе о приходима по свим основама за 2012. годину Уверење Пореске управе о приходима по свим основама за 2012. годину
Доказе  за настале промене ( уколико има промена у односу на ранији период) Доказе  за настале промене ( уколико има промена у односу на ранији период)
Доказ о незапослености Доказ о незапослености

На сајту Градске управе града Београда (www.beograd.rs), Секретаријата за образовање и дечију заштиту истакнут је Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације.

О свим правима корисници услуга могу се упознати из “Водича кроз правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације“, који се налази на огласним таблама објеката Установе и на сајту ПУ “11.април“:  www.11april-nbgd.edu.rs

– Попуњен Захтев доставља се у Службу рачуноводства (ул. Народних хероја 12а, I спрат – тел. 2698-689 ) почев од августа 2013. Служба рачуноводства је у обавези да Вам изда потврду о пријему Захтева, а исти после обраде  проследи Секретаријату за образовање и  дечју заштиту (ул. 27. марта бр. 43-45).

– Право на регресирање признаје се oд дана подношења захтева.

– Решење о утврђивању права, Секретаријат за образовање и дечју заштиту доставља кориснику услуга на кућну адресу (коверта са доставницом о пријему) и у том смислу  моле се родитељи, да у напомени наведу адресу на којој станују, без обзира да ли су ту пријављени или не, а ради достављања решења.

– О правима из овог Правилника у првом степену решава Секретаријат за образовање и дечју заштиту. По жалбама на првостепена решења о правима из овог правилника у другом степену решава Градско Веће града Београда.

Уколико се прелази цензус по приходима, а родитељи немају ниједан други основ за регрес, није потребно да подносе захтев. Пореско уверење се доставља само ако се остварује право на регрес по основу прихода.

     С поштовањем,

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА                                                                                                        ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

   Милена Кнежевић с.р                                                                                                         Маја Стефановић с.р.