Конкурс за пријем деце у предшколску установу

Поштовани,

Предшколска установа „11.април“ расписала је Конкурс за пријем деце за школску 2013/14. годину који траје од 7.5. до 22.5.2013. године.

Пријаву за пријем у вртић подноси родитељ, односно, старатељ детета у жељени објекат. Имајући у виду да је упис централизован и врши га Централана уписна комисија, родитељи Молбу предају у само једном вртићу.

Формулар молбе и остала пратећа документација налазе се код руководиоца вртића или их можете преузети са сајта Установе у одељку „Упис“.

Родитељи заинтересовани за премештај детета / деце  у оквиру вртића наше Установе (из објекта у објекат) такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс.

Конкурс за пријем деце остаје отворен до 22.05.2013. године.

Резултати конкурса биће објављени на огласној табли вртића 11.06.2013. године.

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања спискова.

Одлуку о пријему деце доноси Централна Уписна комисија коју је именовао директор Установе.

Комисија ће радити по критеријумима формираним на основу члана 97. став 8. Закона о предшколском васпитању и образовању, („Службени гласник РС“ бр.72/09).

Родитељи чија ће деца похађати Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа, уз молбу прилажу само фотокопију Извода из матичне књиге рођених. Молбу предају у једном од наших објеката.

Установа ће, у складу са смештајним капацитетима, формирати четворочасовни припремни предшколски програм у објектима који имају просторних могућности, уважавајући исказане потребе породице.

Родитељи имају право да приликом конкурисања у Установу попуне приложени Захтев за регресирање трошкова боравка, сходно Правилнику о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи, одмора и рекреације („Службени лист Града Београда“,бр. 43/09 и изменама у броју 5/10, 32/10,  14/11, 51/12 i 65/12) и доставе сву тражену документацију.

С поштовањем,

Председник Централне
уписне комисије
Јасна Матаруга с.р.

Директор Установе
Маја Стефановић с.р.