КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 2012/2013.

Директор Предшколске установе „11.април“, Нови Београд, Народних хероја 12а, расписује Конкурс за пријем деце у целодневни боравак и припремни предшколски програм за школску 2012/13. од 7.5.2012. године. Пријаву за пријем у вртић подноси родитељ, односно, старатељ детета у објекту, на преузетом обрасцу. Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао Директор Установе. Комисија ће радити у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, на основу члана 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09).

На основу члана 86. Статута Предшколске установе „11.април“, Нови Београд, Народних хероја бр. 12а, расписујем:

 

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 h) 

И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 h)

ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ

 

У школској 2012/13. години, вртићи у саставу Предшколске установе „11.април“, Нови Београд, примају:

– на целодневни боравак у трајању од 11 часова;

– на припремни предшколски програм у трајању од 4 часа; децу од 01.03.2006. – 01.03.2007. године

 

Пријаву за пријем у вртић подноси родитељ, односно, старатељ детета у објекту, на преузетом обрасцу.

Конкурс за пријем деце траје од 07.05. –18.05.2012. године

Одлуку о пријему деце доноси Централна Комисија коју је именовао директор Установе.

Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама вртића од 08.06.2012. године.

Рок за жалбе је 8 дана.

Комисија ће радити у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, на основу члана 97.став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09).

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

с.р. Маја Стефановић

 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ


У школској 2012/13. години у саставу Предшколске установе „11.април“ биће организован Припремни предшколски програм – четворочасовни боравак за децу рођену у периоду од 01.03.2006. до 01.03.2007. године у следећим објектима:

–         „ЧИГРА“, ул. Булевар уметности бр. 25

–         „СУНЦЕ“, ул. Нехруова бр. 126

–         „ИСТОК“, ул. Јурија Гагарина бр. 168

–         „ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“, ул. Отона Жупанчича бр. 30

–         „БАЛОНЧИЋИ“, ул. Румска бр. 2

–         „БАМБИ“, ул. Земунска бр. 3б

–         „ЧУПЕРАК“, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 45

 

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ                                                            ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

с.р. Јасна Матаруга                                                                                       с.р. Маја Стефановић

 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани,

Предшколска установа „11.април“ расписала је 07.05.2012. године, Kонкурс за пријем деце за школску 2012/2013. годину.

 

Пријаву за пријем у вртић подноси родитељ, односно старатељ детета, у жељени објекат.

Формулар молбе и остала пратећа документација налазе се код руководиоца вртића.

Родитељи заинтересовани за премештај детета / деце  у оквиру вртића наше Установе (из објекта у објекат) такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс.

Конкурс за пријем деце остаје отворен до 18.05.2012. године.

Резултати конкурса биће објављени на огласној табли вртића 08.06.2012. године.

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања спискова.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор Установе.

            Комисија ће радити по критеријумима формираним на основу члана 97. став 8. Закона о предшколском васпитању и образовању, („Службени гласник РС“ бр.72/09).

Родитељи чија ће деца похађати Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа, уз молбу прилажу само фотокопију Извода из матичне књиге рођених.

 

Родитељи имају право да приликом конкурисања у Установу попуне приложени Захтев за регресирање трошкова боравка сходно Правилнику о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи, одмора и рекреације („Службени лист Града Београда“,бр. 43/09 и изменама у броју 5 од 19.03.2010. године) и доставе сву тражену документацију.

 

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ                                                            ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

с.р. Јасна Матаруга                                                                                       с.р. Маја Стефановић

 


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „11.АПРИЛ“ НОВИ БЕОГРАД

 

Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама за целодневним, полудневним, минималним и другим облицима рада врши упис деце предшколског узраста.

Пријем деце у Предшколску установу „11.април“, Нови Београд, врши се према критеријумима формираним на основу  Закона о предшколском васпитању и образовању, на основу члана 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09).

 

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ

с.р. Јасна Матаруга

 

  СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ                                                                           ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

с.р. Влајко Томашевић                                                                         с.р. Маја Стефановић