Обавештење о регресирању

Обавештење о регресирању

ОБАВЕШТЕЊЕ  РОДИТЕЉИМА

На основу Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације (\“Службени лист\“ града Београда 43/09,5/10, 32/10 и 14/11) од 01.10.2011. године, сви корисници услуга (укључујући новоуписане по мајском Конкурсу 2011. године) да би остварили  неко од права утврђених Правилником, у обавези су да поднесу Захтев до  30.09.2011. године. Корисници услуга који имају двоје и више уписане деце по различитим облицима рада (у \“целодневном облику рада\“ и \“целодневном облику рада – програм припреме за школу\“) треба да попуне два захтева, с тим што се уз један захтев прилаже сва неопходна документација, а уз други захтев треба само  у напомени навести да је документација поднета за дете, односно децу уз први захтев. Корисници услуга који имају децу уписану у Предшколске установе на различитим општинама, треба да  попуне два захтева, с тим што уз други захтев прилажу само потврде предшколске установе о упису детета у вртић ( у напомени навести да је документација поднета уз захтев на другој општини).

                О свим правима корисници услуга могу се упознати из \“Водича кроз правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације\“, који се налази на огласним таблама објеката Установе и на сајту ПУ \“11.април\“: www.11april-nbgd.edu.rs

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА КОЈИ ЗАХТЕВ ПОДНОСЕ ПРВИ ПУТ ДОСТАВЉАЈУ:

– Сву документацију набројану у прилогу захтева, осим потврде о упису детета који издаје Установа

– Укупни приходи релевантни за одлучивање о праву за регресирање трошкова су од 01.01. – 30.06.2011.г.

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА КОЈИ ЗАХТЕВ НЕ ПОДНОСЕ ПРВИ ПУТ ДОСТАВЉАЈУ:

– Потврду Предшколске установе о упису детета ( издаје Установа)

– Потврду о укупним приходима породице оствареним од 01.01.2011. – 30.06.2011.године

– Уверење пореске управе о приходима по свим основама за 2010. годину.

– Доказе  за настале промене (уколико има промена у односу на ранији период)

– Доказ о незапослености

Уколико се прелази цензус по приходима, а родитељи немају ниједан други основ за регрес, није потребно да подносе захтев.

 

                                   

ВОДИЧ КРОЗ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ

 

Поштовани родитељи,

У циљу остваривања права на регресирања трошкова боравка Ваше  деце у предшколској установи, као и остваривања права на одмор и рекреацију , ПУ «11. април» је припремила неколико смерница на које треба обратити пажњу приликом подношења Захтева за регрес са Ваше стране.

 

Права корисника утврђена Правилником су:

 

– Самохраном родитељу, месечна цена коју би требао да плати према скали из члана 26. овог Правилника,  умањује се за 50% по детету – из обавезно подношење захтева.

– Кориснику услуга који путем стамбеног кредита купује први стан и подстанарима, месечна цена коју би требало да плати према скали из чл. 26. Правилника, умањује се за 10% по детету. Уколико је корисник услуга путем стамбеног кредита купио први стан пре ступања на снагу измена Закона о порезу на имовину, а у току је исплата истог, потребно је доставити: фотокопију уговора о кредиту, потврду банке да је отплата у току, фотокопију решења пореске управе о плаћању пореза на имовину,  изјаву оверену у суду  да је купљен први стан по уговору о стамбеном кредиту – из обавезно подношење захтева.

– Кориснику услуга за дете оболело од целиакије или дијабетеса, месечна цена коју би требало да плати према скали из чл. 26 Правилника, умањује се за 10% по детету- из обавезно подношење захтева.

– Породици  са дететом са сметњама у психофизичком развоју, дететом оболелим од аутизма, дистрофије, параплегије, хемиплегије, церебралне парализе, дијабетеса и др., пре утвђивања права на регресирање трошкова, приходи од утицаја за одлучивање умањују се за 20%, независно од тога да ли дете користи услуге предшколске установе – из обавезно подношење захтева.

– Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има дете ратног војног инвалида I до IV групе, из оружаних акција после 17.августа 1990.г.- из обавезно подношење захтева.

– Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има дете корисника права на материјално обезбеђење породице, остварено прописима о социјалној заштити- из обавезно подношење захтева.

– Кориснику услуга који испуњава услове за признавање права на регресирање трошкова, за треће и четврто дете у породици, као и за тројке, четворке и дупле близанце, месечна цена коју би требало да плати према скали, умањује се за 50% по детету. Сви корисници услуга који остварују право по овом основу у обавези су да попуне захтеве са свом потребном документацијом (и потврдама о висини прихода). Редослед рођења деце у породици утврђује се према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује се према родитељу са којим дете живи према одлуци надлежног органа.

– Када двоје или више деце користи услуге предшколске установе, кориснику услуга који испуњава услове за признавање права на регресирање трошкова, месечна цена коју би требало да плати за прво и друго дете према скали умањује се за 20% по детету. Сви корисници који остварују право по овом основу у обавези су да попуне захтеве са свом потребном документацијом (и потврдама о висини прихода).

Приликом подношења документације уз захтев, уколико корисници услуга имају чиповане личне карте тада доносе потврде о пребивалиштима, а о висини зараде на потврдама које издаје послодавац.

Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице у претходном полугођу није остваривао приходе или је у том периоду почео да их остварује, као релевантан месечни приход тог члана породице узима се приход остварен у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев.

 

Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене у приходима породице, поново ће се одлучивати о праву, и то у смислу промена:

– Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице први пут заснује радни однос, оствари право на пензију, новчану накнаду по основу незапослености, зараду (по истеку неплаћеног одсуства), буде упућен на плаћено одсуство (принудни одмор) или почне да остварује друге приходе  и примања.

– Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице оствари право на неплаћено одсуство ради неге члана породице или му радни однос престане, а не оствари право на пензију, новчану накнаду или отпремнину.

– Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице оствари право на отпремнину у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или организационих промена.

– Ако корисник услуга или неко од чланова његове породице оствари право на накнаду по основу социјалних програма.

Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене у броју чланова породице поново ће се одлучивати о регресу  и то у смислу промена:

– Ако се број чланова породице повећа рођењем  детета или наступе друге промене   услед којих се сматра да лице живи у заједничком домаћинству.

– Ако се број чланова породице смањи због смрти члана породице или ако наступе друге промене услед којих се   сматра да лице не живи у заједничком домаћинству .

Право на регресирање трошкова одмора и рекреације има дете које борави у предшколској установи уз обавезно учешће у износу од 50% уговорене цене. Преостали део утврђује се процентуално према скали. Изузетно, корисници услуга чије је учешће 65% плаћају цео износ. Право на регресирање свих трошкова одмора и рекреације имају деца корисника материјалног обезбеђења, ратних војних инвалида I до IV групе из оружаних акција после 17.08.1990.г., деца са сметњама у психофизичком развоју и деца без родитељског старања. Наведено право може се остварити једанпут у току радне године и остварује се на основу посебно поднетог захтева.

Уколико је решење донето на пуну цену, уз напомену да корисник није поступио по позиву за допуну, накнадно достављање документације врши се искључиво уз жалбу на решење.

Корисници услуга су у обавези да пријаве сваку промену која је по Правилнику од утицаја на остваривање права на регресирање трошкова, најкасније у року од 15 дана, од дана настале промене, независно од тога да ли су добили решење и да нечекају нови регресни период.У противном, према Правилнику, корисник права који је на основу неистинитих или нетачних података или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да надокнади штету у складу са Законом .  Пријављивање промена у току остваривања права на регрес врши се попуњавањем захтева обрасца.

Укупни приходи релевантни за одлучивање о праву на регресирање трошкова су

 од 01.01 до 30.06.2011.године.

– За остваривање права од 01.10.2011. године, Захтеве за регресирање преузимате у вртићу који Ваше дете похађа и ли је уписан.

– Попуњен Захтев доносите у Службу рачуноводства (ул. Грамшијева 2а – тел. 2698-689 ) почев од јула 2011.,а најкасније до 30.09.2011. године. Служба рачуноводства је у обавези да Вам изда потврду о пријему Захтева, а исти после обраде  проследи Секретаријату за дечију заштиту (ул. 27. марта бр. 43-45).

 – Након завођења предмета од стране Секретаријата за дечју заштиту, потврде о поднетом захтеву родитељи ће добити у објекту у којем дете користи услуге.

– Право на регресирање признаје се од првог дана наредног месеца по поднетом захтеву.

– Решење о утврђивању права Секретаријат за дечју заштиту доставља кориснику услуга (коверта са доставницом о пријему) и у том смислу  моле се родитељи, да у напомени наведу адресу на којој станују ради достављања решења  без обзира да ли су ту пријављени или не.

– О правима из овог Правилника у првом степену решава Секретаријат за дечју заштиту Града Београда. По жалбама на првостепена решења о правима из овог правилника у другом степену решава Градско Веће града Београда.

– На сајту Градске управе града Београда, Секретаријата за дечију заштиту истакнут је Правилник  о условима и начину остваривања права  на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације.

 

С поштовањем,

Шеф рачуноводства

с.р. Ана Зељковић

Директор установе   

с.р. Маја Зељковић Стефановић