КОНКУРС ОД 08.05.2019. ГОД. – НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглас важи од: 08.5.2019.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста, више образовање или средње образовање медицинска сестра васпитач.

Сарадник-медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и негу, на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство и година у струци.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://њњњ.мпн.гов.рс/њп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко поште на наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, потврду о радном искуству у струци за радно место сарадник-медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу. Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење..

Дефектолог – васпитач; Стручни сарадник – логопед

Дефектолог – васпитач; Стручни сарадник – логопед
Оглас важи од: 06.2.2019.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Дефектолог – васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са децом.

Стручни сарадник – логопед
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са децом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: хттп://www.мпн.гов.рс/wп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.

КОНКУРС ЈАНУАР 2019

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42
Васпитач на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), на студијама у трајању од 3 године или више образовање.
Медицинска сестра васпитачна одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно, више образовање на коме је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста или средње образовање у наведеном занимању

Сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и
негу на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство 1 година у струци (доставити потврду). Уколико кандидат нема положен стручни испит послодавац ће одредити рок за полагање
испита.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају искључиво путем поште на
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад је српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, канди
дати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице није осуђивано на може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.

КОНКУРС 25.04.2018.ГОД.

ПРЕУЗЕТО СА СТРАНИЦЕ http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?pid=2&sid=vaspitac

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač

Oglas važi od: 25.4.2018.

PU „11. APRIL“
11070 Novi Beograd, Narodnih heroja 12a
tel. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog radnika preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI:
visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalsitičke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje.

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog radnika preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI:
više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje – medicinska sestra vaspitač.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/formular -za-konkurisanje.doc), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi isključivo preko pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje. Obrazovno-vaspitni rad se obavlja na srpskom jeziku. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 139 stav 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17). Uz prijavni formular kandidati dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Dokaz da lice nije osuđivano ne može biti stariji od 6 meseci. Fotokopije moraju biti overene. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Bliža obaveštenja o uslovima rada mogu se dobiti na telefon: 011/2603-042.