Упис деце

 • Од 2006. године упис деце у ПУ „11. април“ врши Централна уписна комисија коју именује Директор Установе;
 • Формулар молбе и сву пратећу документацију Комисија прослеђује објектима пре редовног Конкурса за упис у текућу годину;
 • На Конкурсу равноправно учествују сва деца према важећим критеријумима;
 • Конкурс се односи на пријем деце у целодневни поподневни боравак (11ч) и припремни предшколски програм (4ч);
 • Након објављених спискова деце у редовном Конкурсу родитељи имају право жалбе;
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Нови Београд који има слободних места;
 • Родитељима који су прихватили усмерења пријема нуди се могућност премештаја детета у жељени објекат чим се за то укаже могућност;
 • Централна уписна комисија води рачуна о томе да уколико родитељи који већ имају дете у неком објекту и друго дете прими у исти;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;
 • Централна уписна комисија доступна је родитељима сваким радним даном у периоду од 13 до 15 часова лично у Управи ПУ „11.април“ Ул.Народних хероја  12а. У овом интервалу Комисија се може контактирати и на телефон 2672-145, као и путем мејла komisija@11april-nbgd.edu.rs
 • Редовни Конкурс за пријем деце за радну 2015/2016. траје од 15.04.-30.04.2015. године.

Уколико желите да конкуришете за пријем деце за радну 2015/2016. годину, потребне обрасце можете преузети лично у неком од наших објеката или преузети у електронској форми са следећих линкова:

 

1. Конкурс за пријем деце за радну 2015/2016. годину;

2. Обавештење за родитеље;

3. Број слободних места;

4. Критеријуми и додатни критеријуми за пријем деце у Предшколску установу „11.април“, Нови Београд;

5. Образац захтева за упис деце и списак потребне пратеће документације за радну 2015/2016. годину;

6. Образац захтева за остваривање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи;

7. Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда;

8. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу;

Припремни предшколски програм

Основна полазишта у остваривању Припремног предшколског програма су:

 • Уважавање развојних потреба, карактеристика деце предшколског узраста;
 • Значај раног учења и искуства и значај „зоне наредног развоја“;
 • Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама;
 • Свеобухватна припрема детета за полазак у школу.

Циљеви припремног предшколског програма су:

 • Развијање позитивног односа према школи и учењу;
 • Општи развој интелектуалних способности и сазнајних интересовања;
 • Развој способности да посматрају, анализирају и пореде оно што опажају у својој околини и закључују;
 • Јачање физичког и менталног здравља;
 • Усвајање норми и правила понашања;
 • Развијање спремности за сарадњу и комуникацију;
 • Способност самоконтроле и самооцењивања;
 • Развијање интелектуалних потенцијала деце, посебно радозналости, отворености према искуству, креативности, љубави према књизи;
 • Развој комуникативних способности код деце.

У раду са децом припремних група програмске активности остварују се у складу са програмом „У сусрет школи“ и тематима који се реализују у вртићима са посебним нагласком на:

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

 • Развијају се и богате односи и заједничка активност деце и одраслих, кроз игру, стваралачке и практичне активности;

КОМУНИКАЦИЈИ

 • ГОВОР – посебно се ради на развијању и богаћењу речника, охрабривању детета да слободно изражава мисли, неговању граматички исправног говора и културе комуникације;
 • ПРИРОДА – упознавање живог света и неговањем љубави према природи, развијаће се обзирност и однос суживота са природом;
 • КУЛТУРА – кроз сусрете са уметницима, посете изложбама, позоришним представама и концертима, деца ће развијати интересовања, склоност и љубав према уметности.

Програм неге и васпитања деце узраста од три до шест година

Основни циљеви у васпитно образовном раду у вртићу наше Установе су:

 • Праћење дечијег развоја и напредовања у функцији подршке индивидуалног приступа дечијем развоју
 • Пружање подршке дечијој игри и учењу кроз заједничку делатност деце свих узраста, и деце и одраслих (позитиван однос према себи, другима и окружењу)

Приоритетни задаци васпитно образовног рада у вртићу односе се на следећа подручја:

 • Организовање и прилагођавање простора, средстава и материјала тако да децу воде ка истраживању и сазнавању
 • Развијање интерперсоналних односа међу децом
 • Стварање услова за континуиране размене међу децом свих узраста и у партнерском односу са одраслима

Садржаји који се обраћују са децом постављени су у програмске целине заједничког назива « Вртић као место живљења » :

 • « Дете и традиција »
 • « Дете и спорт »
 • « Дете и природа »
 • « Дете у свету уметности »
 • « Дете у свету науке »

Програм неге и васпитања деце узраста до три године

Основни циљеви у васпитно образовном раду у јаслама наше Установе су:

 • Подстцање раног учења и искуства
 • Поштовање развојних потреба деце раног узраста
 • Праћење интересовања деце
 • Индивидуализован приступ детету

Приоритетни задаци васпитно образовног рада у јаслама односе се на следећа подручја:

 • Подстицајна социо-емоционална « клима », адекватан ритам дневних активности и нега
 • Простор по мери детета
 • Подстицајна игра и играчка
 • Тимски рад професионалаца у јаслама и партнерска сарадња са родитељима

Садржаји који се обраћују са децом постављени су у програмске целине заједничког назива « Вртић као место живљења » :

 • « Дете и традиција »
 • « Дете и спорт »
 • « Дете и природа »
 • « Дете у свету уметности »
 • « Дете у свету науке »

Превентивно здравствена заштита

Програм превентивне здрaвствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета. Основни задаци су:

 • активности на формирању културно-хигијенских навика које воде ка очувању и унапређењу здравља детета (одржавање личне хигијене, правилна исхрана, физичко-рекреативне активности, заштита животне средине);
 • дневна контрола здравственог стања детета (тријажа на пријему и током дана);
 • периодична контрола раста и развоја (мерење телесне висине и тежине, превентивни прегледи);
 • дневна, месечна и годишња контрола санитарно-хигијенских услова.

Превентивна здравствена заштита реализује се различитим активностима предвиђеним планом и програмом у складу са потребама детета. Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу спречавања угрожености здравља и ширења обољења.

Превентивно-здравствена заштита се реализује кроз низ мера и активности које реализују медицинске сестре на превентиви, у сарадњи са сарадницима за превентивно-здравствену заштиту Предшколске  установе „11.април“.

Основни задаци превентивно-здравствене заштите су:

 • Јачање и заштита дечјег организма, што подразумева стварање адекватних услова у току боравка деце, стручну негу, правилан распоред живљења, правилну исхрану уз поштовање индивидуалних разлика у развоју
 • Систематско праћење раста и развоја деце. При упису, деца морају имати уредно испуњен здравствени картон од стране специјалисте педијатра из Дома здравља у државној својини

После сваког изостанка из колектива, од 7 и дуже од 7 календарских дана, из било ког разлога, потребно је донети потврду о здравственом стању детета издату од стране педијатра. Потврду може издати и педијатар из педијатријске ординације или Дома здравља у приватној својини који је лечио дете.

Услед промене здравственог стања током боравка у колективу, када се дете упућује лекару, потребно је донети потврду о здравственом стању детета издату од стране педијатра иако дете не одсуствује дуже од 7 календарских дана.

Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави медицинској сестри, као и да донесе здравствену потврду да дете може да се врати у колектив. После прележаних болести изазваних салмонелом и шигелом, потребно је донети резултате три негативне копрокултуре.

Током боравка деце у колективу свакодневно се обавља дневна тријажа у циљу увида у здравствено стање деце и епидемиолошког стања ради сузбијаља и спречавања и ширења заразних болести.

Организују се систематски и контролни прегледи од стране физијатра, офталмолога и стоматолога, као и логопеда који помажу благовременом откривању и спречавању болести. Наведени прегледи се евидентирају, саопштавају родитељима и прати се даљи ток.

 • Здравствено-васпитни рад је саставни део унапређења здравља, раста и развоја деце. Деца кроз игру добијају основне појмове о здрављу и усвајају одговарајуће културно-хигијенске навике.

Основни циљ превентивно-здравствене заштите је унапређење и очување здравља детета и формирање здравог, радосног и задовољног детета.

Исхрана деце у вртићу

Правилна исхрана деце је један од главних услова за очување здравља, спречавање болести,правилан телесни раст и душевни развој. Правилна исхрана је посебно важна у предшколском узрасту када дете интензивно расте и развија се.

Да би се деци обезбедила здрава, укусна, прилагођена и здравствено исправна храна у вртићу брине читав тим: стручни сарадници за исхрану нутриционисти-дијететичари, радници у кухињи на припреми хране, сервирка у објекту.

Када се планира јеловник строго се поштују потребе дечјег организма у енергетским, градивним и заштитним материјама. Организација рада усмерена је на стварање најбољих услова рада и елеминисању могућих ризика приликом производње и дистрибуције хране.

У Предшколској установи „11. април“ храна се спрема у четири централне кухиње, одакле се дистрибуира по вртићима. Јеловник, количнина хране по детету, рецептруре и асортиман јела је уједначен за све вртиће Новог Београда.

Сви који учествују у организацији исхране деце у вртићима се труде да дечји оброци не буду само здрави исправни, већ и разноврсни, маштовити, и да буду добра основа за усвајање здравих навика.

Правилна исхрана предшколског детета

Пирамида исхране

Ритам рада и распоред активности у јаслама и вртићу

Од 06:00 до 08:30

 • Пријем деце;
 • Размена информација са родитељима;
 • Индивидуалне активности са медицинским сестрама / васпитачима деце;
 • Слободна игра у центрима интересовања;
 • Јутарње телесно вежбање – моторичке активности.

Од 08:30 до 09:00

 • Доручак.

Од 09:15 до 11:00

 • Васпитно – образовне активности за подстицање свих апсеката развоја (реализују се унапред испланиране мирне и динамичне активности које се смењују и прилагођене су узрасту деце јасленог и вртићког узраста);
 • Активности у дворишту, када то дозвољавају временски услови;
 • Активности у сали;
 • Активности у холу, уз музику.

Од 11:00 до 11:30

 • Мирне активности – цртање, друштвене игре, причање приче, и др.
 • Сређивање играчака и простора (собе, хола, сале, и др.)

Од 11:30 до 12:00

 • Ужина

Од 12:00 до 14:30

 • Пасивни одмор за све васпитне групе осим предшколске;
 • Реализација планираних активности Припремног предшколског програма за предшколске групе – цртање, друштвене игре, решавање задатака кроз игру и коришћењем свезака и радних листова са повременим паузама – лагане вежбе или покретна игра, игре памћења, боравак на отвореном уколико то дозвољавају временски услови.

Од 14:30 до 15:00

 • Ручак

Од 15:00 до 16:30

 • Васпитно – образовне, унапред планиране активности;
 • Активности на отвореном уколико то дозвољавају временски услови;
 • Индивидуални рад, рад у паровима и малим групама;

Од 16:30 до 17:00

 • Поподневна ужина;

Од 17:00 до 18:00

 • Слободна и усмерена игра прилагођена јасленом и вртићком узрасту, по центрима интересовања, у мањим групама или паровима са конструкторима, доминама, слагалицама, ликовне, музичке и говорне активности;
 • „Више од игре“ – поподневне радионице са родитељима, са различитим тематским садржајем у сваком објекту;
 • Одлазак деце и размена информација са родитељима.