КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД 4 ГОДИНЕ ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ

Предшколска установа „11. април“,Народних хероја бр. 12а, Нови Београд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЈК 03/2019

За прикупљање понуда за реализацију специјализованих курсева за децу предшколског узраста за радну 2019/2020. годину у периоду 01.10. 2019. до 30. Јун, 2020. године и то:

• за реализацију курса енглеског језика за децу узраста од 4 године до поласка у школу

Понуде могу поднети сви заинтересовани понуђачи регистровани за одговарајућу врсту делатности.
Курсеви ће се организовати у објектима Предшколске установе у простору који задовољава услове из Правилника о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (Сл. гласник РС 61/2012.) у времену које ће се уговорити. Курсеве ће финансирати родитељи – корисници услуга.
Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени Конкурсном документацијом коју заинтересовани могу преузети у року од 7 дана од дана објављивања конкурса у просторијама Установе ул. Народних хероја 12а, Н. Београд,од 09:00 до 15:00 часова или захтевом на e-mail:javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs
Уз понуду заинтересовани понуђач је дужан да приложи Програм за реализацију курса који ће се остваривати у Установи , као и доказе о искуству у раду са предшколским установама.
Понуде се достављају у року од 7 дана од дана објављивања конкурса, лично или препорученом поштом у затвореној коверти са назнаком: “За конкурс за остваривање специјализованог курса за енглески језик – не отварати“ на адресу П.У. „11. април“ ул. Народних хероја 12а, Нови Београд.
На полеђини коверте уписују се назив , адреса и бр. телефона понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Установе најкасније последњег дана наведеног рока, до 15:00 часова.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Комисија Установе ће у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели уговора писмено обавестити све учеснике јавног конкурса.
Сва додатна обавештења могу се добити сваког радног дана до 15 часова на бр. телефона: 2063-042 . Е-mail aдреса: javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs .