КОНКУРС ОД 08.05.2019. ГОД. – НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглас важи од: 08.5.2019.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста, више образовање или средње образовање медицинска сестра васпитач.

Сарадник-медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и негу, на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство и година у струци.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://њњњ.мпн.гов.рс/њп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко поште на наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, потврду о радном искуству у струци за радно место сарадник-медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу. Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење..