Дефектолог – васпитач; Стручни сарадник – логопед

Дефектолог – васпитач; Стручни сарадник – логопед
Оглас важи од: 06.2.2019.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Дефектолог – васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са децом.

Стручни сарадник – логопед
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка провера способности за рад са децом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: хттп://www.мпн.гов.рс/wп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење.