УПИС ДЕЦЕ 2018-2019. год.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА
УПИС ДЕЦЕ 2018 – 2019.

Предшколска установа „11.април“ расписаће Конкурс за пријем деце за радну 2018/19. годину од 07.05. до 18.05.2018.године, за пријем и полазак од 01.09.2018. године.
Захтев за упис у јасле/вртић подноси искључиво родитељ, односно законски заступник детета на један од понуђених начина:
1. Електронским путем
Можете аплицирати преко националног портала Владе РС. (http://www.euprava.gov.rs/).
Да бисте аплицирали преко портала морате креирати налог на претходно поменутом сајту (уколико то нисте већ урадили), а потом путањом:
ПОРОДИЦА ДЕЦА ПРИЈАВА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ Е-УСЛУГА попуњавате захтев за упис детета у вртић.
2. Предавањем комплетне документације лично комисији ( захтев и сва пратећа документа којима се доказује статус који је наведен на захтеву). Напомињемо да се сви подаци на захтеву за упис детета попуњавају под потпуном одговорношћу. Захтеви могу да се предају сваког радног дана у термину трајања редовног конкурса (07-18.05.2018.) од 08-18 часова у Централној уписној комисији (Народних хероја 12а, канцеларија бр.3).
Предавањем захтева без документације директно комисији (која приликом обраде захтева електронски врши проверу података уз сагласност подносиоца или може извршити проверу одмах, уколико то затражи подносилац захтева), сваког радног дана у термину трајања конкурса (07-18.05.2017.) од 08-18 часова у Централној уписној комисији. Пожељно је уз захтев предати копију извода из матичне књиге рођених за дете.
Формулар захтева и списак потребне документација могу се преузети са сајта установе http://11april-nbgd.edu.rs као и у комисији у згради управе Народних хероја 12а канцеларија бр.3.
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току једне радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па се уколико дете није примљено у неки од објеката, морају поднети поново у току трајања наредног редовног Конкурса.
Одбијенице (потврде за уписивање деце у верификоване приватне вртиће којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета у вртићу од града Београда) се преузимају током целе године. Напомињемо да одговор на евентуалне жалбе, у ком се наводи да дете није примљено у неки од вртића у нашој Установи не представља одбијеницу, већ само образложење због чега дете није примљено. Одбијенице се преузимају лично у Централној уписној комисији, и то искључиво на захтев родитеља или старатеља детета. Одбијенице се издају искључиво родитељима чија деца нису добилa место ни у једном од објеката наше Установе. Преузимањем одбијенице захтев за упис детета се више не разматра за радну годину на коју се захтев односи, и не постоји могућност поновног подношења захтева за упис пре следећег редовног Конкурса за упис деце.
Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1.септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.
УЗРАСТ ДЕЦЕ
У радној 2018/2019. години јасленим групама припадају деца рођена 2017/2016 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2015/2014/2013 године.
Предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2012. до 01.03.2013. године.
ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ
Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11.април“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа уз захтев за упис, уколико се исти предаје комисији, прилажу само фотокопију Извода из матичне књиге рођених за дете. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.
ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.
Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „11.април“ и похађа га и у радној 2018/2019.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.
Резултати конкурса биће објављени на вратима објеката од 18.06.2018. године . Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце. Жалбе се подносе Комисији у просторији управе, канцеларија бр.3 ул. Народних хероја 12а.
Захтеви поднети после редовног конкурса (07.05.-18.05.2018.године) биће разматрани у ревизији уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе.
Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.11april-nbgd.edu.rs. Приликом предаје документације, Ваш захтев ће бити заведен, а подносилац захтева за упис ће добити потврду о пријему са деловодним бројем.
С поштовањем,
Централна уписна комисија