КОНКУРС 25.04.2018.ГОД.

ПРЕУЗЕТО СА СТРАНИЦЕ http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?pid=2&sid=vaspitac

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač

Oglas važi od: 25.4.2018.

PU „11. APRIL“
11070 Novi Beograd, Narodnih heroja 12a
tel. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog radnika preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI:
visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalsitičke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje.

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog radnika preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI:
više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje – medicinska sestra vaspitač.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/formular -za-konkurisanje.doc), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi isključivo preko pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje. Obrazovno-vaspitni rad se obavlja na srpskom jeziku. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 139 stav 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17). Uz prijavni formular kandidati dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Dokaz da lice nije osuđivano ne može biti stariji od 6 meseci. Fotokopije moraju biti overene. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Bliža obaveštenja o uslovima rada mogu se dobiti na telefon: 011/2603-042.