Припремни предшколски програм

Основна полазишта у остваривању Припремног предшколског програма су:

 • Уважавање развојних потреба, карактеристика деце предшколског узраста;
 • Значај раног учења и искуства и значај „зоне наредног развоја“;
 • Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама;
 • Свеобухватна припрема детета за полазак у школу.

Циљеви припремног предшколског програма су:

 • Развијање позитивног односа према школи и учењу;
 • Општи развој интелектуалних способности и сазнајних интересовања;
 • Развој способности да посматрају, анализирају и пореде оно што опажају у својој околини и закључују;
 • Јачање физичког и менталног здравља;
 • Усвајање норми и правила понашања;
 • Развијање спремности за сарадњу и комуникацију;
 • Способност самоконтроле и самооцењивања;
 • Развијање интелектуалних потенцијала деце, посебно радозналости, отворености према искуству, креативности, љубави према књизи;
 • Развој комуникативних способности код деце.

У раду са децом припремних група програмске активности остварују се у складу са програмом „У сусрет школи“ и тематима који се реализују у вртићима са посебним нагласком на:

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

 • Развијају се и богате односи и заједничка активност деце и одраслих, кроз игру, стваралачке и практичне активности;

КОМУНИКАЦИЈИ

 • ГОВОР – посебно се ради на развијању и богаћењу речника, охрабривању детета да слободно изражава мисли, неговању граматички исправног говора и културе комуникације;
 • ПРИРОДА – упознавање живог света и неговањем љубави према природи, развијаће се обзирност и однос суживота са природом;
 • КУЛТУРА – кроз сусрете са уметницима, посете изложбама, позоришним представама и концертима, деца ће развијати интересовања, склоност и љубав према уметности.