Превентивно здравствена заштита

Програм превентивне здрaвствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета. Основни задаци су:

  • активности на формирању културно-хигијенских навика које воде ка очувању и унапређењу здравља детета (одржавање личне хигијене, правилна исхрана, физичко-рекреативне активности, заштита животне средине);
  • дневна контрола здравственог стања детета (тријажа на пријему и током дана);
  • периодична контрола раста и развоја (мерење телесне висине и тежине, превентивни прегледи);
  • дневна, месечна и годишња контрола санитарно-хигијенских услова.

Превентивна здравствена заштита реализује се различитим активностима предвиђеним планом и програмом у складу са потребама детета. Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу спречавања угрожености здравља и ширења обољења.

Превентивно-здравствена заштита се реализује кроз низ мера и активности које реализују медицинске сестре на превентиви, у сарадњи са сарадницима за превентивно-здравствену заштиту Предшколске  установе „11.април“.

Основни задаци превентивно-здравствене заштите су:

  • Јачање и заштита дечјег организма, што подразумева стварање адекватних услова у току боравка деце, стручну негу, правилан распоред живљења, правилну исхрану уз поштовање индивидуалних разлика у развоју
  • Систематско праћење раста и развоја деце. При упису, деца морају имати уредно испуњен здравствени картон од стране специјалисте педијатра из Дома здравља у државној својини

После сваког изостанка из колектива, од 7 и дуже од 7 календарских дана, из било ког разлога, потребно је донети потврду о здравственом стању детета издату од стране педијатра. Потврду може издати и педијатар из педијатријске ординације или Дома здравља у приватној својини који је лечио дете.

Услед промене здравственог стања током боравка у колективу, када се дете упућује лекару, потребно је донети потврду о здравственом стању детета издату од стране педијатра иако дете не одсуствује дуже од 7 календарских дана.

Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави медицинској сестри, као и да донесе здравствену потврду да дете може да се врати у колектив. После прележаних болести изазваних салмонелом и шигелом, потребно је донети резултате три негативне копрокултуре.

Током боравка деце у колективу свакодневно се обавља дневна тријажа у циљу увида у здравствено стање деце и епидемиолошког стања ради сузбијаља и спречавања и ширења заразних болести.

Организују се систематски и контролни прегледи од стране физијатра, офталмолога и стоматолога, као и логопеда који помажу благовременом откривању и спречавању болести. Наведени прегледи се евидентирају, саопштавају родитељима и прати се даљи ток.

  • Здравствено-васпитни рад је саставни део унапређења здравља, раста и развоја деце. Деца кроз игру добијају основне појмове о здрављу и усвајају одговарајуће културно-хигијенске навике.

Основни циљ превентивно-здравствене заштите је унапређење и очување здравља детета и формирање здравог, радосног и задовољног детета.